Navigácia

Smernice

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám

 

Základná  škola, Ulica Jána Bottu 27, Trnava

 

 

Smernica č. 8/2012

aplikácii zákona    č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení  niektorých zákonov a v znení niektorých zákonov

 

 

Článok 1                                                 Všeobecné ustanovenia

1/ Táto smernica upravuje pravidlá,  podmienky, postup a rozsah prístupu k informáciám, ktoré má Základná škola, Ulica Jána Bottu 27, Trnava / ďalej len ZŠ / ako povinná osoba v zmysle zákona.

2/ Táto smernica stanovuje sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií v zmysle § 5 ods. 1 písm. f) a § 21 zákona.

 

 

Článok 2                                            Vymedzenie niektorých pojmov

1) Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

2/Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba , ktorá požiada o sprístupnenie informácie. 

2) Hromadným prístupom k informáciám je prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov pomocou telekomunikačného zariadenia *, najmä prostredníctvom siete internetu.

3) Zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať, najmä informácia publikovaná v tlačí alebo vydaná na inom nosiči dát umožňujúcom zápis a uchovanie  informácie, alebo vystavená na vývesnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia  umožňujúceho hromadný prístup. 

4) Sprievodnou informáciou je informácia, ktorá úzko súvisí s požadovanou informáciou, najmä informácia o jej pôvode, počte,  dôvode odmietnutia sprístupniť informáciu, o dobe, počas ktorej odmietnutie sprístupnenia informácie trvá a kedy bude opätovne preskúmaný.

 

 

 

 

 

 

 Článok 3                                                Poskytovanie informácií

1/ Právo na prístup k informáciám sa realizuje

a/ povinným zverejňovaním  informácií a

b/ sprístupnením  informácií na žiadosť.

2/a  ZŠ ako povinná osoba  povinne zverejňuje informácie podľa § 5 odsek 1/  zákona č. 211/2000.

b/ podľa novely zákona 546/2010 vz. n. p. sa k zverejňovaným informáciám pridávajú aj  povinne zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

c/ povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú škola uzavrie a ktorá obsahuje informácie , ktorá sa týka verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, alebo nakladania s financiami Európskej únie

d/ zákon určuje , čo nie je povinne zverejňovaná zmluva – v podmienkach školy je to pracovná zmluva a dohoda o vykonaní práce

e/ škola musí zabezpečiť  pri zverejňovaní zmlúv nesprístupnenie ustanovení zmluvy  obsahujúcich informáciu, ktorá  sa podľa zákona o slobode informácií nesprístupňuje

f/ škola je povinná zverejňovať na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb  do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia ,

g/ škola je povinná zverejniť na svojom webovom sídle faktúry do 10 dní od ich doručenia povinnej osoby,  najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia .

 

3/ Poskytovanie informácií podľa bodu 1a sa zverejňuje

a/ spôsobom umožňujúcim hromadný prístup na internetovej stránke školy

b/ na verejne prístupnom mieste v sídle povinnej osoby  – na vývesnej tabuli v budove ZŠ.

 

 

Článok 4                                Obmedzenie prístupu k informáciám

 1/Základná škola  obmedzí prístup k informáciám :

a) Podľa § 8 zákona , ak ide o ochranu utajovaných skutočnosti*,

b) Podľa § 9 zákona, ak ide o ochranu osobnosti a osobných údajov*,

c) Podľa § 10 zákona, ak ide o o ochranu obchodného tajomstva*,

d) Podľa § 11 zákona, ak ide o ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám

 

 

2/ Odkaz na zverejnenú informáciu

a) Ak predmetom žiadosti je získanie informácií ktoré  už boli zverejnené, ZŠ  môže bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich dni od podania   žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré mu  umožňujú vyhľadávanie a získanie zverejnenej informácie.

b) Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, ZŠ  mu ich sprístupni. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie

c/ Podmienky obmedzenia

1) Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva ZŠ  tak, že sprístupni  požadované informácie vrátane sprievodných informácií po vylúčení tých informácií,  pri ktorých to ustanovuje zákon. Oprávnenie odmietnuť sprístupnenie informácie trvá dovtedy, kým trvá dôvod  nesprístupnenia.

 

Článok 5                             Sprístupňovanie informácií na žiadosť

 

1 a/ Žiadosť o sprístupnenie informácií možno  ZŠ podať písomne na adrese Základná škola, Ulica Jána Bottu 27, 917 01 Trnava,

 ústne, telefonicky na č. 033/3236850-1

 elektronickou poštou  na adresu skola@zsbott.edu.sk

alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Každá žiadosť  je postúpená riaditeľovi školy, ktorý určí oprávnenú osobu na vybavenie a urobí zápis do evidencie žiadostí.

b/ Zo žiadosti musí byť zrejmé, že je určená škole, kto ju podáva, adresa pobytu, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia navrhuje.

c/ Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti , škola vyzve žiadateľa , aby v určenej lehote – do sedem dní , neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa ako treba údaje doplniť. Ak tak žiadateľ neurobí, škola žiadosť odloží.

d/ Žiadosť je podaná dňom , keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej o veci konať.

e/ Škola písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady.

2 Spôsob sprístupnenia informácií a vybavenie žiadosti, rozhodnutia

a/ Škola sprístupní informácie ústne, nahliadnutím do spisu, vyhotovením kópie, odpisu, kopírovaním na technický nosič dát, telefonicky, poštou, elektronickou poštou.

b/ Ak škola poskytne informácie žiadateľovi urobí rozhodnutie zápisom v spise, ktorý je vedený k veci. Zápis obsahuje všetky povinné údaje , výrok ,  že informácia bola sprístupnená .Ak nešlo o písomnú žiadosť, zápis sa urobí do evidencie žiadosti v časti vybavenie žiadosti. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok

c/ Ak škola žiadosti nevyhovie , hoci len sčasti , vydá o tom písomné rozhodnutie podľa správneho poriadku.  Proti rozhodnutiu  možno podať odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia škole, ktorá rozhodnutie vydala.  Rozhodnutie nevydá ak bola žiadosť odložená.

d/ Ak škola nemá požadované  informácie  a má vedomosť o tom, kde možno požadované informácie získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá informáciu má, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti inej povinnej osobe bezodkladne oznámi žiadateľovi.

 

3/ Evidencia žiadostí

Škola vedie evidenciu žiadostí tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách. Evidencia musí obsahovať dátum podania, kto ju podáva, vyžiadanú informáciu, navrhnutý spôsob poskytnutia, výsledok vybavenia žiadosti / poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia, postúpenie žiadosti/

 

 

 

Táto smernica nadobúda platnosť 1.9.2012

 

 

prílohy

1/ Sadzobník poplatkov

2/ vzor rozhodnutia

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Ulica Jána Bottu 27, Trnava
  Ulica Jána Bottu 27, Trnava
 • +4210335353950, 033/3236 850 - sekretariát,

  033/3236 851 - riaditeľ,mobil 0915/885 684
  033/3236 852 - zástupcovia,
  školský psychológ -033/3236853

  školská jedáleň pri Gymnáziu - 5521206 -207

Fotogaléria