Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava
Adresa školyUlica Jána Bottu 27,Trnava
Telefón+4210333236851, 0333236850
E-mailskola@zsbott.edu.sk
WWW stránkazsbott.edupage.org
ZriaďovateľMesto Trnava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPhDr. Danka Gašparíková033/32368510915885684info@zsjb.trnava.sk
Zástupca riaditeľaMgr. Kamila Mištinová033/32368582  
Zástupca riaditeľaMgr. Peter Jakubík033/32368582 skola@zsbott.edu.sk
Zástupca riaditeľaMgr. Katarína Bajtošová033/3236852  

Rada školy

Rada školy v tomto zložení vznikla na základe volieb z dôvodu zmien v sústave škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Od 1. 2 2018 bola k Základnej škole pričlenená MŠ Botanická a MŠ L. Van Beethovena a tak vznikol nový právny subjekt Základná škola s materskou školou.

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaDoc. Ing. Peter Pokorný, PhD.peter.pokorny@stuba.sk
pedagogický zamestnanec ZŠMgr. Zuzana Matúšovámatusova.zuzana@azet.sk
pedagogický zamestnanec MŠBc. Martina Šimonová 
   
ostatní zamestnanciKrčová Soňasona.krcova@zsjb.trnava.sk
   
zástupcovia rodičov za ZŠDoc. Ing. Pokorný Peter,PhD.peter.pokorny@stuba.sk
 Prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.maros.soldan@stuba.sk
 Erika Áčováacova.erika@gmail.com
zástupca rodičov za MŠ Ing. Nataša Mančáková 
zástupcovia zriaďovateľaIng. Stanko Bystríkbystrik.stanko@gmail.com
 Ing. Bošnák Štefanstefan.bosnak@gmail.com
 Ing. Pobiecký Jozefjozef.pobiecky@mail.t-com.sk
 Mgr. Maková Ruženaruzena.makova@trnava.sk

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ 1.-2. ročníkMgr. Stračárová Daniela 
MZ 3.-4. ročníkMgr. Kollárová Daniela 
MZ ŠKD Bc. Prokayová Zuzana 
MZ triedny učiteľ PaedDr. Kolevová Dagmar 
PK Jazyk a komunikácia - SJMgr. Vidličková Slavomíra 
PK Jazyk a komunikácia - CJMgr. Čavojská Janaanglický jazyk, nemecký jazyk
PK Matematika a práca s informáciamiMgr. Popovičová Máriamatematika, informatika, praktické financie
PK Človek a prírodaMgr. Molnárová Martinafyzika, biológia, chémia
PK Človek a spoločnosť, človek a hodnotyMgr.Turan Riganovádejepis, geografia, občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova
PK Umenie a kultúraMgr. Bobeková Ivetavýtvarná výchova, hudobná výchova
PK Človek a svet práce, zdravie a pohybMgr. Korchanová Helena technika, svet práce, práce na pozemku, telesná a športová výchova

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 756

Počet tried: 31

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried34444333331
počet žiakov719691919680837474756
z toho ŠVVP 2341148225
z toho v ŠKD68908344     307

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 117 žiakov / počet dievčat -57

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 71 žiakov/ počet dievčat - 37

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 9 detí/ počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov 7  87489

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročBilingválne pre 8.roč.Gym 4.ročSOŠSOŠ 3.roč.Bilingválne 5. roč.Spolu
prijatí781836171289

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEOHUVCHEMINFMATNEJ2OBNPVCPDAPRVSLJ
1.A     1  1,08    1,211,13
1.B     1  1,21    1,041,08
1.C     1  1    11
2.A     1  1,26    1,391,39
2.B     1  1,5    1,171,38
2.C     1  1,09    1,051,36
2.D     1  1,13    1,171,38
3.A1,08    1  1,17  11,17 1,29
3.B1,13    1  1,26  11,17 1,35
3.C1,23    1  1,36  11,09 1,45
3.D1,35    1,05  1,3  11,2 1,45
4.A1,47    1  1,47  11,32 1,53
4.B1,28    1  1,48  11,36 1,46
4.C1,4    1  1,3  11,1 1,45
4.D1,38    1  1,54  11,58 1,54
5.A1,51,731,45 1,681,14  1,95     1,73
5.B1,61,681,24 1,481  1,64     1,8
5.C1,51,381,08 1,381  1,71     1,67
5.D1,872,041,39 1,221  2,26     2,22
6.A1,651,771,51,691,921,08 1,191,88 1,08   1,88
6.B1,4121,561,741,781,04 1,111,85 1   2,15
6.C1,742,261,742,262,041,15 1,782,15 1,44   2,52
7.A1,711,611,541,931,891,141,641,141,931,731,04   1,71
7.B1,751,961,682,211,291,111,751,252,361,781,18   1,96
7.C2,352,122,232,151,881,52,041,772,651,691   2,04
8.A1,571,261,171,71,48 1,87 1,961,781,48   2
8.B1,771,461,381,621,69 1,96 2,151,481,08   2
8.C2,521,71,7422,09 2,39 2,481,911,3   2,57
9.A1,911,781,332,132,35 2,131,262,352,09    1,42
9.B2,442,191,442,561,19 2,331,372,72,33    1,85
9.C2,742,521,742,481,26 2,781,652,912,52    2,91

TriedaSPRTECHTSVTEVVLAVYUVYV
1.A1 1   1
1.B1 1   1
1.C1 1   1
2.A1 1   1
2.B1 1   1
2.C1 1   1
2.D1 1   1
3.A1  11,04 1
3.B1  11,13 1
3.C1  11,18 1
3.D1  11,15 1
4.A1  1,051,11 1
4.B1  11,15 1
4.C1  11,25 1
4.D1  11,29 1
5.A1 1   1
5.B1 1   1
5.C1 1   1
5.D1 1   1
6.A1,08 1   1
6.B1,07 1,04   1
6.C111   1
7.A111   1
7.B1,0411,04   1
7.C111   1
8.A111  1 
8.B1,041,081  1 
8.C11,041  1 
9.A1,13 1    
9.B1 1    
9.C1 1    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A242400
1.B242400
1.C232300
2.A242400
2.B242400
2.C242401
2.D242400
3.A242400
3.B232300
3.C222200
3.D222202
4.A202001
4.B272701
4.C202000
4.D242400
5.A222110
5.B262601
5.C242400
5.D242401
6.A262600
6.B272700
6.C272700
7.A282710
7.B292901
7.C262600
8.A242401
8.B272701
8.C232300
9.A242400
9.B272700
9.C232300

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A24130254,25130254,2500,00
1.B24101342,21101342,2100,00
1.C23104045,22104045,2200,00
2.A24137957,46137957,4600,00
2.B24193880,75193880,7500,00
2.C24150862,83150862,8300,00
2.D24154564,38154564,3800,00
3.A24151863,25151863,2500,00
3.B23165571,96165571,9600,00
3.C22148267,36148267,3600,00
3.D22149768,05149768,0500,00
4.A20166683,30166683,3000,00
4.B27188369,74188369,7400,00
4.C20156878,40156878,4000,00
4.D242596108,172596108,1700,00
5.A222992136,002992136,0000,00
5.B26220784,88220784,8800,00
5.C24168270,08168270,0800,00
5.D24179274,67179274,6700,00
6.A262906111,772906111,7700,00
6.B27179266,37178666,1560,22
6.C27264998,11264998,1100,00
7.A28270596,61270596,6100,00
7.B293340115,173334114,9760,21
7.C262981114,652981114,6500,00
8.A24228895,33228295,0860,25
8.B27249592,41249592,4100,00
8.C232696117,222686116,78100,43
9.A243396141,503394141,4220,08
9.B274404163,114404163,1100,00
9.C233662159,223662159,2200,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovMATSJL
Testovanie 58873,770,4   
Rozdiel v porovnaní so SR +9+7,6   
       
Testovanie 97366,771,2   
Rozdiel v porovnaní so SR +10,8+8,2   
       
Testovanie KOMPARO 8. roč. MatematikaSJLVšeobecné študijné predpokladyBIOGEO
 7163,2764,663,252,950,9
Rozdiel v porovnaní so SR +12,87+8,7+8,7+4,9+7,3
KOMPARO 9. roč.7353,9765,3   
  +4,57+0,7   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

V školskom roku 2017/18 sme postupovali 1., 2. a 3. a 5., 6. a 7. ročníku podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu.

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku34444333331
ŠkVP so všeobecným zameraním00040003310
iŠkVP34404330021

Rozširujúce hodiny

Voliteľné vyučovacie hodiny v ŠkVP:


Rámcový učebný plánRočníkPredmetPočet hodín v týždnispolu
ISCED11.Angličtina hrou1 
  Matematika12
 2. Slovenský jazyk1 
  Angličtina hrou1 
  Matematika13
 3.Slovenský jazyk1 
  Prírodoveda12
 4.Slovenský jazyk2 
  Prírodoveda1 
  Vlastiveda1 
  Matematika15
ISCED25Anglický jazyk1 
  Výtvarná výchova1 
  Matematika13
 6.Dejepis1 
  Geografia1 
  Biológia1 
  Matematika14
 7.    
  Druhý cudzí jazyk/praktické financie, práce na pozemku2 
  Dejepis1 
  Biológia14
 8.Druhý cudzí jazyk1 
  Geografia1 
  Biológia1 
  Matematika1 
  Fyzika1 
  Dejepis16
 9.Slovenský jazyk1 
  Druhý cudzí jazyk1 
  Matematika1 
  Geografia1 
  Dejepis1 
  Informatika16

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet integrovaných
Nultého ročníka0  
Prvého ročníka3710
Bežných tried2868525
Spolu3175625

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. zamestnancovPočet nepedag. zamestnancovodborní zamestnanci
TPP41101
PP na dobu určitú91 
Skrátený úväzok150 
ZPS03 
Na dohodu13 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov04747
vychovávateľov01212
asistentov učiteľa02*(vychovávateľky)2
školský psychológ011
spolu 6060

Predmety vyučované nekvalifikovane

ISCEDPredmetCelkový počet hodínpočet hodín neodborne%
ISCED1informatická výchova8337
 informatika8450
 angličtina hrou9222
     
ISCED2    
 občianska náuka9555
 informatika2627,6
 technika281035
 nemecký jazyk -2.jazyk3226

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1. atestácia00
2. atestácia20
funkčné 01
inovačné80
kvalifikačné01
adaptačné20
aktualizačné10
špecializačné00

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Vyhodnotenie

TIRNAVIA TROPHY 2018

XV. ročník súťaže základných škôl v oblasti kultúry

školský rok 2017/2018

2. ZŠ s MŠ J. Bottu, Trnava 91 b


Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolo
Výtvarné súťaže    
     
Zem je len jedna2. stupeň2. miesto  
    
Motýle, chrobáky2. stupeň3. miesto  
    
1. kategória 2. miesto  
2. kategória 1. miesto  
Maľovaný sen Vianoc   
2. kategória 1. miesto  
3. kategória 1. miesto  
 za ŠKD3. miesto 
Európske kultúrne dedičstvo - folklór1. stupeň1. miesto 
 2. stupeň2. miesto 
Vesmír očami detí1. stupeň1. miesto 
   
Moja Trnava   
1. stupeň  1. a 3. miesto 
2. stupeň 1. miesto 
   
Olympiády   
Olympiáda v anglickom jazyku23  
1A 3. miesto  
1B 5. miesto 
1C  2. miesto 
Olympiáda v anglickom jazyku -1. stupeň20   
Olympiáda v nemeckom jazyku1  
1A   
1B13. miesto 
1C   
Matematická olympiáda   
Z511 úspešný 
Z60  
Z71  
Z822. a 3. miesto 
Pytagoriáda52  
P5121 úspešný  
P6131 úspešný  
P713   
P8141 úspešný  
Biologická olympiáda   
kategória D21.a 2. miesto 
kategória E0  
kategória C22. miesto8. miesto
    
Olympiáda v slovenskom jazyku13  
kat. C 8. miesto 
Dejepisná olympiáda68  
kategória C 8. miesto  
kategória D 4. miesto 
kategória C 6. miesto  
kategória E 9. miesto  
kategória F 4. miesto  
Chemická olympiáda -D37. miesto 
Technická olympiáda25   
kategória A 2. miesto  
kategória B 3. miesto  
    
    
Geografická olympiáda50   
kategória G 7. miesto  
kategória E 8. miesto  
kategória F 6. miesto 
Olympiáda ľudských práv11   
     
KLOKAN287 úspešní  
KLOKANKO9616 úspešní  
Všetkovedko 626 úspešní  
MAKS7 7. miesto 
    
Keď si vymýšľam - sci fi 2   
    
     
Sila slova - celoslovenská súťaž časopisov čestné uznanie  
Súťaž školských časopisov 1. miesto  
Olympiáda Kalokagatie - školský časopis 1. miesto  
     
     
Hollého pamätník 1.stupeň28   
 1. kategoria3. miesto  
 2. kategória2. miesto  
3. kategória3. miesto  
     
     
     
     
     
Rozprávkové vretienko2. stupeň2. miesto  
Prvosienky - vlastná literárna tvorbapoézia - 1. kat.3,miesto  
próza - 1. kat.2x2. miesto  
Vlastná literárna tvorbapróza - 2. kat.2. miesto  
  1 čestné uznanie  
Strašidelný príbeh1. kat.3. miesto  
 2. kat.3. miesto  
Hudobné súťaže    
Spievam po francúzsky 3. miesto  
    
Vianočná pieseň a koledakategŕia A -sólo1. miesto  
Moderná vianočná pieseňkategória -B3. miesto  
Hľadáme novú super- starkategória A3. miesto  
 kategória B2. a 3. miesto  
    
Putujeme za ľudovou piesňou33   
1. kategória    
2. kategória23. miesto  
3. kategória - sólo    
     
Športové súťaže    
ABC futbalistu -Dni športu74. miesto  
Cezpoľný behchlapci 4. miesto  
Memoriál Zavarskejdružstvo dievčatá, chlapci3. miesto  
     
ŠMO v hádzanejdievčatá3. miesto  
Šachový rebríček45. miesto  
     
ŠMO v atletike chlapci2. miesto   
 dievčatá2. miesto   
skok do výšky 1. miesto2. miesto 
beh na 300m 1. miesto4. miesto 
hod kriketovou loptičkou 3. miesto  
štafeta 2. miesto  
     
ŠMO malý futbalst. dievčatá2. miesto  
ŠMO malý futbalst. chlapci3. miesto4. miesto 
ŠMO v malom futbale mladšie žiačky 2. miesto  
MO vo futbale najmladších žiakov MC DONALD CUP 1. miesto   
MO v basketbale dievčat 4. miesto  
MO v basketbale chlapci 4. miesto  
Vianočná šou61. miesto   
ŠM vybíjaná128. miesto  
Tarzan -šporotvá olympiáda 1. stupeň 2. miesto  
Florbal MOdievčatá1.miesto5. miesto 
Pytagoriáda135   
3. r128 úspešní  
4. r.144 úspešní  
6. r30   
7. r10   
8. r.00  
5. r.11  
I-BOBOR45úspešní riešitelia  
Drobci309  
Bobríci2814  
Benjamíni4324  
Kadeti3921  
Súťaž Scratch cup237   
Vianočné aranžovanie1   
Veľkonočné aranžovanie1   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Žiaci sa počas školského roka zúčastnili mnohých aktivít z viacerých oblastí. V rámci vyučovacieho procesu sme využívali rôzne

formy práce, napr. exkurzie, výlety, výstavy, vychádzky, tvorivé dielne. Všetky tieto činnosti môžeme rozdeliť na kultúrne, športové a výchovno - vzdelávacie.


Aktivity organizované školou

1. stupeň

 

2. stupeň

 

Výtvarné aktivity

Naša škola očami detí

Najkrajšie vyzdobená vianočná trieda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čitateľské aktivity

Čitateľský oriešok

Školský časopis - Budíček

 

 

Deň ľudových rozprávok

 

 

 

Rozprávková noc v škole

 

 

 

Moje najkrajšie knižky

 

 

 

Čo sme prečítali

 

 

 

Medzinárodný deň školských knižníc – hodina v školskej knižnici

 

 

 

Čitateľský maratón

 

 

 

Čítajme s Osmijankom

 

 

Kultúrne  podujatia

Divadlo SND

Divadlo J. Palárika, SND

 

 

Filmové predstavenie

Výchovný koncert – kyberšikana „Čo o mne vieš“

 

 

Výchovný koncert Normenov svet

Návšteva Danubiána – centrum moderného umenia

 

 

Výchovný koncert Cesta slovanskou históriou

Výchovný koncert Cesta slovanskou históriou

 

 

Vianočný program pre rodičov

Mikuláš pre spolužiakov

 

 

Vystúpenie ku Dňu matiek

Valentínky

 

 

Imatrikulácia prvákov

 

 

 

Vypúšťanie balónov šťastia

Vypúšťanie balónov šťastia

 

 

Návšteva spojená s nahrávaním v RTVS

 

 

Športové aktivity

Deň pohybu ku zdraviu

Športová olympiáda – 2. stupeň

 

 

Bavme deti športom

 

 

 

Športový deň na školskom dvore

 

 

 

Športová olympiáda –pre 1. stupeň

 

 

 

Korčuľovanie pre 4. roč.

 

 

Ostatné aktivity(environmentálne,

Zdravý životný štýl)

Beseda o zdravej výžive

Beseda - Prevencia drogových závislostí, trestnoprávna zodpovednosť

 

 

Beseda so stomatologičkou

Beseda – Sociálne siete a ich riziká

 

 

Beseda so včelárom

 

 

 

Týždeň zdravej výživy

Týždeň zdravej výživy

 

 

Deň čokolády v škole

 

 

 

Deň Zeme v škole

Deň Zeme pre 1.  stupeň

 

 

Deň vody v škole

 

 

 

Prednáška Recyklogroup

 

 

 

Policajti v škole

 

 

 

Deň pre bezpečnejší internet

 

 

 

Európsky deň jazykov v škole

Európsky deň jazykov v škole – 2. stupeň predstavuje angličtinu pre 1.st.

 

 

Významné dni anglickej kultúry  v škole

Významné dni anglickej kultúry  v škole

 

Aktivity, do ktorých sa škola zapája

1. stupeň

 

organizuje

 

Výtvarné aktivity

Svet rozprávkových príbehov

Kalokagatia

 

 

Maľovaný sen Vianoc

Kalokagatia

 

 

Motýle, chrobáky a iný hmyz

Kalokagatia

 

 

Moja Trnava

Kalokagatia

 

 

Vesmír očami detí

Hvezdáreň Hurbanovo

 

 

Zachráňme včely

 

 

 

Vianočná pohľadnica pre ministerku

Ministerstvo školstva vedy a výskum SR

 

 

Lesný slovník

Národné lesnícke centrum Zvolen

 

Čitateľské aktivity

Týždeň hlasného čítania

Združenie Orava

 

 

Záložka do knihy spája školy

Slovenská pedagogická knižnica – československý projekt

 

 

Medzinárodný deň školských knižníc

Spolok slovenských knižníc

 

Literárne aktivity

Hollého pamätník

Trnavské osvetové stredisko

 

 

Vlastná literárna tvorba - Prvosienky

Kalokagatia

 

Hudobné aktivity

Putujeme za ľudovou piesňou

Kalokagatia

 

 

Vianočné piesne a koledy

Kalokagatia

 

 

Hľadá sa Superstar

Kalokagatia

 

 

 

 

 

Športové aktivity

Minifutbal McDonald Cup

Kalokagatia

 

 

Tarzaniáda

 

 

Iné aktivity(environmentálne, zdravý životný štýl)

Fest hry

Mestská rada mládeže Trnava+ Mesto Trnava

 

 

Hovorme  o jedle

Centrum rozvoja znalostí o potravinách

 

 

Svetový deň mlieka v školách

 

 

 

Viem, čo zjem

Nestlé Healthy Kids  Slovensko 

 

 

 

 

 

2. stupeň

 

 

 

Výtvarné aktivity

Svet rozprávkových príbehov

Kalokagatia

 

 

Maľovaný sen Vianoc

Kalokagatia

 

 

Moja Trnava

Kalokagatia

 

 

Európske kultúrne dedičstvo

Kalokagatia

 

 

Motýle, chrobáky a iný hmyz

Kalokagatia

 

 

Zem je len jedna

 

 

Hudobné aktivity

Vianočné piesne a koledy

Kalokagatia

 

 

Hľadá sa Superstar

Kalokagatia

 

 

 

 

 

Literárne aktivity

Rozprávkové vretienko

Kalokagatia

 

 

Hollého pamätník

Trnavské osvetové stredisko

 

 

Vlastná literána tvorba – Keď si vymýšľam

Kalokagatia

 

 

Prvosienky

Kalokagatia

 

 

Strašideľný príbeh

Kalokagatia

 

 

Moja Trnava

Kalokagatia

 

 

Školské časopisy ZŠ a 8-roč. gymnázií

Kalokagatia

 

 

 

 

 

Športové aktivity

MO v atletike

TŠH

 

 

Volejbal ZŠ

TŠH

 

 

Basketbal ZŠ

TŠH

 

 

Hádzaná ZŠ

TŠH

 

 

Malý futbal ZŠ

TŠH

 

 

Trnavský šachový rebríček

TŠH

 

 

Cezpoľný beh

TŠH

 

 

Vybíjaná – ml. žiačky

TŠH

 

 

Memoriál Zavarskej

TŠH

 

 

Futbal Prengocup

 

 

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika:

Projekt "Zdravá škola"

V rámci školského projektu sme pripravili Týždeň ovocia a zeleniny, Svetový deň mlieka, Svetový deň vody, úprava zelene, tvorba plagátov, športové súťaže počas celého roka,

výtvarné súťaže s danou tematikou.

V rámci projektu organizujeme zber odpadového papiera a bateriek, triedenie odpadu.

Projekt Školské mlieko Rajo. Škola podporuje zdravú výživu, zvýšenú konzumáciu mlieka formou mliečnych automatov.

Európsky program Podpora spotreby ovocia a zeleniny v školách zabezpečoval pravidelnú dodávku ovocných štiav a ovocia pre žiakov.

Projekt VIem, čo zjem je 3. ročníkom celoslovenského programu Nestlé Healthy Kids realizovanom na Slovensku.Jeho cieľom je motivovať žiakov základných škôl

vo veku 9-12 rokov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity.

Prímestské tábory - letné tábory s finančnou podporou mesta Trnava organizované počas školských prázdnin vychovávateľkami ŠKD , 2 turnusy spolu 81 detí.

E - testovanie

v spolupráci s NÚCEM sa zapojili žiaci 5. a 9. ročníka do projektu -

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania .

Žiaci sú testovaní v predmetoch slovenský jazyk, matematika, matematická gramotnosť.V tomto školsko roku sa 11 žiakov 9. ročníka testovalo elektronicky v Testovaní 9.

Národný projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí je zameraný na rozvoj ľudských zdrojov v systéme výchovného poradenstva.

Projekt Educate Slovakia - zameraný na stáž mladých ľudí z rôznych krajín, ktorí prezentujú svoje krajiny v anglickom jazyku na vyučovacích hodinách.

Projekt " Digitálne učivo na dosah " Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried,

prispôsobenie digitálneho obsahu a zabezpečenie internetového pripojenia školy a tried s prístupom na digitálny obsah vzdelávania.

Projekt " Záložka do knihy spája školy ". Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami,

podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vyrobili záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému česko-slovenského projektu Múdrosť ukrytá v knihách

a vymenili si ju s partnerskou školou z Českej republiky, respektíve zo Slovenskej republiky. Výmenu záložiek využili školy k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov

v Českej republike a v Slovenskej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.

Projekt EKOALARM - Materské, základné a stredné školy majú možnosť sa zapojiť sa do celoslovenského pilotného projektu Eko Alarm. Zmena myslenia u ľudí, musí začať od detí a mládeže. Už v mladom veku by mali získavať správny postoj k životnému prostrediu.

Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských materských, základných a stredných školách. Školy okrem samotných košov na triedený zber odpadov dostali aj pravidelný servis (lektorovanie, mentorovanie, materiály a pod.)

a finančnú podporu na realizáciu svojich aktivít v téme.podpora správneho triedenia odpadu. Vybraní žiaci školia spolužiakov o problematike ekologického zaobchádzania s odpadom.

Projekt " ZŠ s MŠ Bottova sa pripravuje na zmenu klímy" - projekt z dotácie mesta Trnava. Cieľom projektu je po výrube poškodených a chorých stromov výsadba nových, zvýšiť množstvo zelene v areáli, umiestniť zberné nádoby na dažďovú vodu.

Zelený školský dvor sa súčasne stane učebňou v prírode, kde si žiaci uvedomia dôležitosť zelene a naučia starať sa o ňu.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: v školskom roku 2017/18 nebola komplexná inšpekcia.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Budova školy je tehlová stavba so sedlovou strechou. Tvoria ju tri poschodia a suterén. Okrem hlavnej budovy je súčasťou celého komplexu trakt s telocvičňami a južný trakt s učebňami.

Na druhom poschodí sa nachádza 9 klasických tried, učebňa nemeckého jazyka, učebňa biológie - chémie s kabinetom, ktorá zároveň slúži ako kmeňová trieda, žiacka knižnica ,kabinet geografie a dejepisu.

Na prvom poschodí sa nachádza 8 klasických tried, učebňa anglického jazyka, učebňa fyziky a informatiky, ktoreá slúži aj ako kmeňová trieda.Fyzikálne laboratórium spojené s kabinetom matematiky , kde sú sústredené pomôcky , ktoré škola dostala z projektu ZŠ odborne.

Spoločenská miestnosť má kapacitu 65 miest na sedenie. Využívame ju na rôzne spoločenské aktivity, vystúpenia detí, premietanie, stretnutia s rodičmi, zasadnutia pedagogických rád a pod . a zároveň slúži ako učebňa informatiky s počtom 15 notebookov.

Trieda 4.D slúži ako mobilná notebooková učebňa s 15 počítačmi na posilnenie vyučovania informatiky na 1. stupni. Hlavná budova školy je pokrytá bezdrôtovým pripojením wifi s dosahom do každej učebne, ktoré môžu učitelia využívať priamo na vyučovaní z projektu DUD.

Škola bola zabezpečená kamerovým systémom na chodbách, v suteréne , v telovcični a priľahlých priestoroch.

Prízemie školy s hlavným vstupom má 6 klasických tried, malú učebňu výpočtovej techniky s 18 počítačmi a internetom. Ďalej sa tu nachádza zborovňa, kancelárie a priestory pre nepedagogických pracovníkov.

V suteréne školy sú rozmiestnené uzamykateľné kovové šatníky, v ktorých si žiaci odkladajú obuv a odev. V tomto školskom roku sme dokončili výmenu starých skriniek za nové. Nachádzajú sa tu aj školské dielne, cvičná kuchyňa, archív, sklad učebníc.

V priestoroch bývalého služobného bytu bola zriadená herňa pre deti v ŠKD, ktorá bude slúži aj ako učebňa na etickú výchovu v doobedňajších hodinách.

V triedach sme postupne dopĺnili a modernizovali i nábytok, podlahovú krytinu, projekčnú techniku s cieľom zabezečiť vybavenosť podľa pokynov MŠVaV SR na vybavenie učební v ZŠ.

V areáli sa využíva vybudované multifunkčné ihrisko s umelým povrchom. Slúži aj exteriérová učebňa na prírodovedné predmety a pre aktivity detí v ŠKD.

Telocvičný trakt tvorí veľká a malá telocvičňa, ktorá bola počas prázdnin vymaľovaná, náraďovňa, 4 šatne, 2 kabinety telesnej výchovy, sociálne zariadenia , kancelária školského psychológa.

V južnom trakte je 6 klasických tried, 2 malé malé zborovne. V zadnej časti južnom trakte sú zrekonštruované všetky sociálne zariadenia. Jedna trieda bola kompletne vymaľovaná. V tejto častti budovy sa nevymieňali okná, lebo je naplánovaná rekonštrukcia tejto časti budovy na školskú jedáleň.

Financie na modernizáciu školy získavame z vlastných príjmov, Neinvestičného fondu Bottova. Kompletná výmena okien na hlavnej budove bola financovaná zo zdrojov zriaďovateľa.

Naša škola nemá vlastnú školskú jedáleň. Žiaci sa stravujú v jedálni susedného Športového gymnázia J. Herdu.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Úlohy plánované v tomto školskom roku sa nám darilo priebežne plniť.

Zamerali sme sa najmä na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, komunikačných zručností v cudzom jazyku, zvyšovanie čitateľskej a matematickej gramotnosti,

podporu prírodovedných predmetov prostredníctvom moderných foriem práce, rozvoj technických zručností.

Dôraz sme kládli na zapájanie detí do rôznych aktivít, súťaží a olympiád.

V rámci skvalitňovania vyučovacieho procesu a digitálnych zručností maximálne využívame učebne IKT, modernú didaktickú techniku, interaktívnu tabule,

K vyučovaniu telesnej výchovy a športových krúžkov sa používajú zrekonštruované telocvične a multifunkčné ihrisko v areáli školy.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Informácie o silných a slabých stránkach školy, a jej príležitostiach a možných rizikách podľa SWOT analýzy

SILNÉ STRÁNKY:

SLABÉ STRÁNKY

·         vo výchovno-vzdelávacom procese odbornosť a kvalifikovanosť zamestnancov

·         úspechy žiakov v prijímacom konaní

·         úspechy žiakov v rôznorodých súťažiach, v testovaniach,

·         tvorivý prístup vyučujúcich, kreativita a moderné metódy vyučovania u väčšiny učiteľov,

·         dobré technické a IKT vybavenie učební a odborných učební,

·         rôznorodá mimoškolská činnosť v záujmových útvaroch,

·         komplexný program pre ŠKD,

·         vysoká úroveň práce školskej psychologičky,

·         riešenie problémov žiakov vo vyučovaní či vo výchovnej  oblasti – ihneď, program boja  a prevencie šikanovania,

·         realizácia autoevalvácie školy rôznymi metódami,

·         dobrá prezentácia školy na verejnosti

·         dobrá spolupráca s rodičmi

·         vo výchovno- vzdelávacom procese stále sa zvyšujúci počet detí individuálne začlenených v bežných triedach,

·         absencia špeciálneho pedagóga a logopéda na vyučovanie špeciálnopedagogických predmetov,

·         veľká naplnenosť tried,

·         nedostatok priestoru na delenie tried  na vyučovacie  hodiny,

·         syndróm vyhorenia u niektorých učiteľov s dlhoročnou praxou v školstve, slabá motivácia k inováciám, k zmenám,

·         absencia vlastnej školskej jedálne,

·         problémové fungovanie a výpadky internetu z projektu DUD,

·         nedostatok skúseností pri vedení ŠJ v MŠ,

·         pričlenením MŠ sa zvýšila administratívna záťaž  na vedenie školy,

·         na zabezpečenie prevádzky MŠ bolo nevyhnutné prijať pracovnú silu - školníka

PRÍLEŽITOSTI:

o    lepšie využívanie grantov a projektov aj na zlepšovanie finančnej situácie školy,

o    podpora vzdelávania učiteľov  v oblasti inovatívnych metód ,

o    zapájanie učiteľov do riadenia a spolurozhodovania o ďalšom rozvoji a smerovaní školy formou členstva v poradných orgánoch

o    v prípade pridelenia 100% čerpania finančných prostriedkov z prenesených kompetencií  určených v rozpočte od zriaďovateľa – možnosť využiť na   dokončenie modernizácie a opráv v budove školy

 

RIZIKÁ ( HROZBY):

o    chýbajúca projektová dokumentácia na rekonštrukciu jedálne a podkrovia rozpočtovaná  na rok 2018,

o    zhoršujúca sa dopravná situácia pred budovou školy,

o    neustále meniaca sa legislatíva v oblasti školstva, (zákon o pedagogických zamestnancoch, zákon GDPR, zákon o verejnom obstarávaní...

o    zvyšujúca sa administratívna záťaž na vedenie školy i na učiteľov,

o    problémový prístup niektorých rodičov vo vzťahu škola-žiak-rodič– každý problém  je označený ako šikanovanie, nekritický prístup k svojmu dieťaťu, snaha o zasahovanie do vyučovacieho procesu,

o    na MŠ problém s kvalifikovanou pracovnou silou do kuchyne

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Všetci žiaci prihlásení na gymnáziá, stredné odborné školy boli prijatí a pokračujú v štúdiu na daných školách.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Činnosť školy sa riadi rozvrhom hodín, ktorý zodpovedá podľa možnosti psychohygienickým požiadavkám. Odpočinok žiakov a učiteľov je zabezpečený presne stanovenými prestávkami.

Triedy sú svetlé, vetrateľné, teplé - centrálne vykurovanie - s umývadlami. Čistotu zabezpečujú upratovačky, ktoré majú tiež službu pri hlavnom vchode. Zabráni sa tak vniknutiu cudzích osôb do budovy školy, čím sa zvyšuje bezpečnosť našich žiakov.

Školský žiacky nábytok zodpovedá veľkosťou veku žiakov a vyhovuje platným normám. Telocvičňa je pokrytá novým povrchom, ktorý je protišmykový. Hygiena pri vyučovaní telesnej výchovy je zabezpečená hygienickými miestnosťami so sprchami a umývadlami.

Svetelné podmienky v triedach sú zabezpečenéi výmenou starých za nové osvetľovacie telesá, ktorých svietivosť zodpovedá platným normám.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Atletický20 p. Hamel
Atletický II.19 p. Hamel
Bejzbalový24 p. Holekši
Bejzbalový II.22 p. Holekši
Čitateľský12 Mgr. Slavomíra Vidličková
Čo už viem zo slovenčiny17 Mgr. Alexandra Šurinová
Čo už viem zo slovenčiny17 Mgr. Slavomíra Vidličková
Francúzština hrou14 Mgr. Monika Vaculková
Fyzikálny12 Mgr. Kristína Rajmanová
Hýbme sa žonglovaním20 Mgr. Daniela Zlámalová
Kolektívne športy14 Mgr. Alexander Sopoliga
Logické hry14 Mgr. Lucia Molnárová
Mladí redaktori14 Mgr. Mária Kvizdová
Mladý vedec12 Mgr. Jana ChmurováPhD.
Nemčina pre 6. ročník10 Mgr. Mária Lajdová
Pestrúšik20 Mgr. Martina Knažíková
Svet a technika13 Mgr. Alexander Sopoliga
Šikovníček20 Mgr. Andrea Vadovičová
Športový19 PaedDr. Radoslava Hlušková
Tenisový16 p. Kormyš
Turistický16 PaedDr. Radoslava Hlušková
Tvorivé dielne pre štvrtákov14 Mgr. Jana Cintavá
Varenie13 Mgr. Alexander Sopoliga
Varenie12 PaedDr. Radoslava Hlušková
Volejbalový13 p. Takáčová
Výletníci 124 PaedDr. Beáta Bojanovová
Výletníci 224 Andrea Makitová
Výletníci 324 Mgr. Silvia Odkladalová
Zumba20 Mgr. Zuzana Matúšová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi sa realizuje prostredníctvom Rady školy, ktorá sa skladá zo zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a MŠ, zo zástupcov rodičov ZŠ a MŠ a zástupcov nášho mesta.

V škole pracuje aj Rodičovská rada , ktorú tvoria zástupcovia rodičov všetkých tried.

Z iniciatívy rodičov pomáha škole Neinvestičný fond BOTTOVA . Jeho cieľom je získavať finančné zdroje hlavne z 2% daní od rôznych subjektov na podporu a rozvoj školy a jej aktivít.

V tomto školskom roku sme využili financie z Neinvestičného fondu na nákup učebných pomôcok, vymaľovanie tried, na modernizáciu vestibulu a vyhotovenej sklených vitrín.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola spolupracuje s rôznymi subjektmi v našom meste. Rozvíja sa sústavná spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorá nám pomáha riešiť výchovné problémy , odklady školskej dochádzky, problémy žiakov so špeciálnymi potrebami.

Škola umožňovala pedagogickú prax pre budúcich učiteľov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a Univerzity Cyrila a Metoda, s ktorou máme podpísanú dlhodobú spoluprácu. Tiež organizuje prax pre študentky - vychovávateľky na Pedagogickej a sociálnej akadémii blahoslavenej Laury.

Spolupracujeme tiež so športovými zväzmi, ako sú Lokomotíva Trnava, SK Trnava Panthers, Atletický klub AŠK Slávia Trnava, Materským centrom, Knižnicou Juraja Fándlyho, Galériou J. Koniareka, Kalokagatiou, Mestskou políciou, Trnavským divadlom .

Záver

Vypracoval: PhDr. Danka Gašparíková

V Trnave, 24. septembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 25.9.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Ulica Jána Bottu 27, Trnava
  Ulica Jána Bottu 27, Trnava
 • +4210335353950, 033/3236 850 - sekretariát,

  033/3236 851 - riaditeľ,mobil 0915/885 684
  033/3236 852 - zástupcovia,
  školský psychológ -033/3236853

  školská jedáleň pri Gymnáziu - 5521206 -207

Fotogaléria