Navigácia

 • ZBER  PAPIERA

  13.5. – 24.5.2019

  7.00 – 8.00

  14.00 – 16.00

   

    STREDA 22.5.:  14.00 -  16.30

    ŠTVRTOK 23.5.: 14.00 -  16.30

   

  P  O  Z  O  R !!

  Prvý deň /13.5.2019/  odoberáme papier len poobede od 14,00 do 16,00.

   

 • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

  Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

  Z dôvodu celoslovenského testovania T-9 2019, riaditeľka školy poskytuje riaditeľské voľno pre žiakov 2. stupňa dňa 3.4. 2019. Na 1. stupni bude vyučovanie podľa rozvrhu (6. vyučovacia hodina odpadá). ŠKD bude pracovať v štandardnom režime.

 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis do 1. ročníka

  Oznámenie o zápise do 1. ročníka v školskom roku 2019/20 nájdete tu   zapis_oznam_2019.

  Ďalšie informácie nájdete v časti Pre rodičov https://zsbott.edupage.org/text2/

 • PREVÁDZKOVÉ HODINY MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA PRE VEREJNOSŤ

  Areál ihriska je od 1. apríla 2019 opäť otvorený.

  Pondelok - Nedeľa
  16,00h - 19,00h

  Počas sviatkov a v prípade nepriaznivého počasia bude areál zatvorený.
  Škola: 033/32 36 850

 • Letné tábory 2019

  1. termín: 8.7. - 12.7. 2019

  2. termín: 19.8. - 23.8. 2019


  Vedúca letného tábora:

  Andrea Makitová

  Tel.: 0907 041 892


  oznam_a_prihlaska_na_letny_tabor.docx

  Primestsky_letny_tabor_pri_ZS_s_MS_2019.docx​​​​​​​

 • Stanovisko Rady školy

  Dňa 14.2. 2019 zasadala Rada školy a vydala stanovisko k navrhovaným riešeniam dočasného stravovania.Celé stanovisko uverejňujeme tu  Stanovisko_RS_14.2.2019.

 • Stravovanie od 4. 2. 2019

  1. týždeň - stravovanie funguje podľa harmonogramu, strava žiakom chutí,

  vďaka autobusovej preprave sa nenarušili popoludňajšie aktivity žiakov.

  Zmena: cena stravnej jednotky  na ZŠ s MŠ A.  Kubinu - 1,26€ ( režíjné náklady 0,10€ hradí zriadovateľ na základe zmluvy). Mení sa aj mesačná platba na 25,20€. Preplatky budú rodičom vrátené. 

  Ak majú žiaci záujem prihlásiť sa na stravu prinesú prihlášku triednemu učiteľovi, ktorý ju odovzdá na príslušnej škole.

   

  Od 4. 2. 2019 bude stravovanie žiakov školy zabezpečené takto:

  1. - 3. ročník - Stredná športová škola J. Herdu ( od 11,30-13,00, v piatok  do 12,30)

  4. ročník - Spojená škola Beethovenova 27 ( od 11,30-12,30)

  5. - 9. ročník - ZŠ s MŠ A. Kubinu po 5. a 6. h (zabezpečená  preprava  žiakov autobusom)

 • Prihlasovanie žiakov 4. až 9. ročníka na stravu

  Žiaci 4.-9. ročníka dostali od triednych učiteľov prihlášky na stravu na Spojenú školu a ZŠ Kubinu. Pre tých, ktorí tlačivo neobdržali, uverejňujeme tu prihlaska_na_stravu_Spojena_skola.pdf​​​​​​​. Pre žiakov 2. stupňa tu  prihlaska__ZS_Kubinu(1).

  Žiaci sa stávajú stravníkmi týchto  škôl vyjadrením Vášho záujmu u triedneho učiteľa. Pre evidenciu stravníkov je potrebné odovzdať aj písomnú prihlášku triednemu učiteľovi. Preto Vás prosíme o odovzdanie prihlášky najneskôr do 30. 1. 2019.

  V prípade, že ste sa rozhodli záujem o stravovanie zmeniť - dohlásiť sa - informujte triedneho učiteľa a prineste prihlášku. Tým bude stravovanie detí zabezpečené.

 • Informácia pre rodičov

  V dokumente prinášame informácie pre rodičov zo spoločného stretnutia Rodičovskej rady a Rady školy(zástupcov zamestnancov a rodičov) - informacia pre rodičov

  Zástupcovia rodičov, Rady školy a vedenia školy pripravujú osobné stretnutie s primátorom mesta k aktuálnym otázkam stravovania a komplexného riešenia tejto problematiky. O navrhovaných plánoch zriaďovateľa, aj dopadoch na počet a rozmiestnenie tried Vás budeme informovať. Zatiaľ je k dispozícii iba tlačová správa Mesta Trnava   TS_Mesto_Trnava_2019_01_23_Mesto_Trnava_predstavilo_riesenie_situacie_na_ZS_na_Ulici_J._Bottu.docx

 • Oznam

  Dňa 17. 1. 2019 ( štvrtok) o 16,00 sa uskutoční mimoriadne rodičovské stretnutie k aktuálnym otázkam stravovania žiakov našej školy. Bližšie informácie poskytne zástupkyňa primátora mesta Trnava pani PhDr. Eva Nemčovská, PhD. a  vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry MsÚ v Trnave PaedDr. Miroslava Komorníková

 • Slávnostná akadémia pri príležitosti 60. výročia založenia školy

  Slávnostná akadémia pri príležitosti 60. výročia založenia školy

  Do galérie slávnostná akadémia boli pridané fotografie.

  Video reportáž o oslavách 60. výročia nájdete v archíve MTT

  Prezentačné video o škole si môžete pozrieť tu:

 • Slávnostná akadémia

  Slávnostná akadémia

  Dňa 17. decembra 2018 sa uskutoční slávnostná akadémia pri príležitosti osláv 60. výročia otvorenia našej základnej školy v aule MTF v Trnave o 11,00.

  Srdečne pozývame všetkých !

  Z organizačných dôvodov vyhlasuje riaditeľka školy na tento deň riaditeľské voľno. Žiaci sa zúčastnia slávnostnej akadémie.

   

 • Amazon Kindlotéka-nová knižnica pre školu

  Amazon Kindlotéka-nová knižnica pre školu

  Naša škola bola vybraná zamestnancami firmy Amazon do programu Kindlotéka.Je to výnimočný projekt zameraný na podporu čítania a jeho cieľom je vzbudiť záujem o literatúru medzi žiakmi. Viac o projekte nájdete v časti Projekty.

 • Softballový krúžok neotvárame

  Pre nedostatok záujmu softballový krúžok neotvárame. Prihlásené deti majú možnosť navštevovať podobne    zameraný bejzbalový krúžok v piatok od 15.00 do 17.00. Tréner bejzbalového krúžku je informovaný.

 • Zber papiera

  Zber papiera sa uskutoční v dňoch

  1.10. 2018 - 12.10. 2018

  v časoch 

  7:00 - 8:00

  14:00 - 16:00

   

  STREDA 3.10.: 14:00 - 16:30

  ŠTVRTOK 4.10.: 14:00 - 16:30

 • Záujmové útvary v školskom roku 2018/19

  Vážení rodičia.

                V školskom roku 2018/2019 prevezmú žiaci vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný finančný príspevok na ich záujmové vzdelávanie v školskom roku 2018/2019. Žiak môže navštevovať viaceré aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách, poukaz však odovzdá len jednej škole alebo školskému zariadeniu. Ak žiak odovzdá vzdelávací poukaz a tým sa prihlási do krúžku, je povinný absolvovať 60 hodín záujmových aktivít počas školského roku v  čase mimo vyučovania. Viac informácií tu.

 • Začiatok školského roka

  Začiatok školského roka

  Slávnostný začiatok školského roka bude dňa 3. septembra 2018 (pondelok) o 8,00.

  Škola bude otvorená od 7,45. Žiaci sa presunú do tried. Umiestnenie tried bude zverejnené na vchodových dverách.

  V prípade priaznivého počasia sa prváci stretnú so svojimi pani učiteľkami na školskom dvore. V prípade nepriaznivého počasia sa sústredia v budove školy na prízemí.

  Zoznamy žiakov 6. ročníka budú vyvesené na triedach.

   

 • Oznam pre rodičov a žiakov

  Dňa 7.septembra 2018 pripravujeme pre všetkých našich žiakov dopoludnie zamerané na podporu priateľstva a dobrých vzťahov medzi žiakmi.

  Deň proti šikanovaniu – cesta k priateľstvu bude prebiehať počas celého dopoludnia. Žiaci sa budú venovať rozličným aktivitám, ktoré majú podporiť priateľstvo  a vylúčiť negatívne správanie žiakov. Hlavným cieľom je predísť akémukoľvek šikanovaniu na našej škole.

  Žiaci si v tento deň oblečú biele alebo modré tričko, čím zároveň prejavia súhlas a podporu hlavnej myšlienke tejto akcie. Na záver akcie bude prebiehať spoločné fotografovanie žiakov na školskom dvore. Milí žiaci, tešíme sa na vás!

 • Oznam školskej jedálne Gymnázium J. Herdu

  Oznam školskej jedálne Gymnázium J. Herdu

  Dňa 27. februára 2018  (utorok) sa v školskej jedálni Gymnázia nebude variť z dôvodu odstávky elektriny.

 • Zmena

  Zmena

  Na základe racionalizačných opatrení škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava, od 1. 2. 2018 vznikol nový právny subjekt Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava. Súčasťou školy sa stali aj MŠ Botanicá 12 a MŠ Beethovenova 16.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Ulica Jána Bottu 27, Trnava
  Ulica Jána Bottu 27, Trnava
 • +4210335353950, 033/3236 850 - sekretariát,

  033/3236 851 - riaditeľ,mobil 0915/885 684
  033/3236 852 - zástupcovia,
  školský psychológ -033/3236853

  školská jedáleň pri Gymnáziu - 5521206 -207

Fotogaléria