Navigácia

Školský poriadok základnej školy Organizačný poriadok Rada školy v školskom roku 2017/18, 2018/19 60. výročie založenia školy Z histórie našej školy Vyťaženosť telocvične

O škole

Školský poriadok základnej školy

 

Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava

 

 

Školský  poriadok

 

Školský  poriadok základnej školy s materskou školou

 

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 

 

Školský poriadok ZŠ s MŠ je súhrn pravidiel, ktorými sa zabezpečuje riadny chod školy. Podľa jeho pravidiel sa riadi každý žiak školy. Jeho dodržiavanie vyžadujú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Priebežne kontrolujú jeho plnenie.

Žiak sa v škole správa slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva. V priestoroch školy a na verejnosti zdraví všetkých zamestnancov školy. V školskej budove zdraví aj všetkých dospelých návštevníkov školy. K dospelým osobám sa správa s úctou, dáva im prednosť pred vstupom do miestnosti. Slušný žiak nepoužíva vulgárne a hrubé výrazy. Dbá na pokyny pedagogických zamestnancov. Podľa svojich schopností sa svedomito pripravuje na vyučovanie. Žiak sa slušne správa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní či prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe.

 

 

Článok 2  

Práva žiaka

 

 

1. Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia jeho rodiča, má právo na bezplatné vzdelanie.

2. Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu, rozumových a fyzických schopností.

3. Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený. Pri ústnej odpovedi je oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď. Výsledky klasifikácie písomných a grafických prác a praktických činností sa žiak dozvie najneskôr do 10 kalendárnych dní (slohových prác do 14 dní), pričom má právo do nich nahliadnuť. Zákonný zástupca má právo nahliadnuť do písomných prác žiaka.

4. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení a klasifikovaní so zohľadnením ich postihnutia podľa zásad hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodneným, ktorí sú začlenení v základnej škole.

5. Žiak 5. - 9. ročníka, ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov, má právo vykonať posledný augustový týždeň pred novým školským rokom opravné skúšky.

6. Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, v žiackej školskej rade a v školskom časopise.

7. Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny.

8. Žiak má právo na dodržiavanie psycho-hygienických zásad počas vyučovania.

9. Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania.

10. Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu.

11. Majú právo prihlásiť sa do záujmového útvaru, ktorý je organizovaný v škole a zapojiť sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola.

12. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, kariérového poradcu, koordinátorov a školského psychológa.

13. Žiak má právo na ochranu pred ohrozovaním, napádaním a zastrašovaním (šikanovaním) spolužiakom alebo skupinou žiakov. Preto je potrebné, aby toto svoje právo uplatnil prostredníctvom triedneho učiteľa, školského psychológa, koordinátora prevencie, výchovného poradcu alebo na problém môžu upozorniť školu zákonní zástupcovia žiaka.

14. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.

15. Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.

16. Žiak má právo na omyl.

17. Žiak má právo na čo najobjektívnejšie hodnotenie.

18. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov aj spolužiakov.

19. Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší učiteľov alebo spolužiakov.

 

 

Článok 3  

Povinnosti žiaka

 

 

I. Dochádzka žiaka do školy

 

Režim vyučovacieho dňa:

Vyučovanie sa riadi rozvrhom hodín. Vyučovanie je jednosmenné a začína sa o 8.00. V ŠKD od 6.30 - 7.30, a potom 11.30 – 17.00.

 

                 Časové zadelenie vyučovacích hodín:

                        8.00 – 8.45        1. vyučovacia hodina

                        8.55 – 9.40        2.     –´´–

                        9.40 – 10.00      veľká prestávka

                        10.00 – 10.45    3. vyučovacia hodina

                        10.55 – 11.40    4.     –´´–

                        11.50 – 12.35    5.     –´´–    

                        12.50 – 13.35    6.    –´´–

                        14.05 – 14.50    7.   – ´´ –

                                   

1. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie včas podľa rozvrhu hodín. Povinne sa zúčastňovať na činnostiach, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania, napr. na výchovných koncertoch, filmových predstaveniach, exkurziách, atď. Je povinný zúčastňovať sa na hodinách, ktoré sú súčasťou učebných plánov a zúčastňovať sa na vyučovaní predmetu: Ochrana človeka a prírody.

2. Žiak má možnosť prihlásiť sa do ŠKD, do záujmových útvarov, ktoré zriadila škola. Pre zaradených žiakov je dochádzka do ŠKD, do záujmových útvarov a účasť na vyučovaní povinná.

3. Zákonní zástupcovia žiakov navštevujúcich ŠKD uhradia príspevok v troch splátkach ročne (do 15. októbra za september, október, november, december, do 15. januára za január, február, marec, do 15. apríla za apríl, máj a jún).

4. Žiak prichádza do školy vhodne a čisto oblečený a upravený. Za nevhodné a výstredné sa považuje nosenie odevov a symbolov, ktorými sa žiak prihlasuje k niektorej extrémistickej skupine, ktoré majú vulgárny obsah (aj v cudzom jazyku) a ktoré odhaľujú intímne časti tela.

5. Na hodiny telesnej výchovy a športovej prípravy si nosí podľa pokynov učiteľa/ky čistý cvičebný úbor, ktorý mu umožňuje bezpečné cvičenie.

6. Žiak je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov učiteľov.

7. Do školy nenosí predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať (prenosné prehrávače, MP3 a pod.) klenoty, väčšie sumy peňazí a ďalšie cenné veci nosí na vlastnú zodpovednosť. Mobilné telefóny musia byť počas vyučovania vypnuté. Na 1. a 2. stupni, ako aj v ŠKD, je zakázané používanie mobilných telefónov aj počas prestávok. Žiak si môže mobilný telefón zapnúť až po opustení budovy školy. Ak žiaci porušia tento príkaz, vyučujúci alebo dozorkonajúci učiteľ mobilný telefón zadrží a zákonný zástupca si ho vyzdvihne v kancelárii zástupcov ZŠ s MŠ. Ak sa potrebuje žiak vo výnimočných prípadoch spojiť s rodičom, požiada o povolenie triedneho učiteľa alebo dozorkonajúceho učiteľa a v jeho prítomnosti vybaví telefonát. V prípade zneužitia mobilného telefónu v škole na fotografovanie, natáčanie videí spolužiakov či učiteľov, prípadne zverejňovania videí a fotografií na sociálnych sieťach bez vedomia a súhlasu dotknutej osoby, bude žiak potrestaný zníženou známkou zo správania. Pri odcudzení  alebo strate predmetov, ktoré žiak nepotrebuje na vyučovaní, škola nezodpovedá za vzniknutú škodu.

8. Žiak má prísne zakázané nosiť do školy zbrane, nože, cigarety, zápalky, zapaľovače, alkohol, omamné látky, drogy alebo iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie.

9. Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu.

10. Žiak môže vyučovanie vymeškať len pre chorobu, prípadne pri lekárom nariadenom zákaze jeho dochádzky do školy, z vážnych rodinných dôvodov, pri mimoriadne nepriaznivom počasí a prerušení premávky hromadnej dopravy, ak ju musí využiť na dochádzku do školy, alebo pri jeho účasti na organizovanej športovej príprave, na súťažiach a reprezentácii vlasti.

11. Neúčasť na vyučovaní pre vopred známu príčinu ospravedlní zákonný zástupca žiaka písomnou formou v žiackej knižke z jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho, na niekoľko hodín od triedneho/ej učiteľa/ky. Ak ide o prvé vyučovacie hodiny, žiak príde do školy na ďalšie vyučovacie hodiny. Neprítomnosť žiaka na vyučovaní viac ako 3 dni triedny učiteľ vyžaduje ospravedlneniť  ošetrujúcim lekárom.

12. Z bezpečnostných dôvodov odísť zo školy počas trvania vyučovania, z akýchkoľvek dôvodov, smie žiak len v sprievode svojich rodičov, alebo osoby nimi určenej, staršej ako 18 rokov. Písomný doklad o uvoľnení žiaka samotného zo školy musí mať školou určenú predpísanú formu, v ktorej rodič preberá za svoje dieťa zodpovednosť po opustení budovy školy. Iný doklad nebude akceptovaný.

13. Na jeden až tri dni žiada o uvoľnenie zákonný zástupca žiaka triedneho/u učiteľa/ku oznámením dôvodu v žiackej knižke. Na viac ako tri dni požiada riaditeľku školy o uvoľnenie žiaka osobitnou písomnou žiadosťou s uvedením dôvodu neprítomnosti žiaka v škole. Riaditeľka, na základe tejto žiadosti vydá súhlas s uvoľnením z vyučovania. Žiak je povinný zistiť si domáce úlohy a dobrať učivo z predmetov, na ktorých sa nezúčastní.

14. Pri uvoľnení žiaka z vyučovania pre športové sústredenie, účasť na športových alebo iných súťažiach, priloží zákonný zástupca žiaka k žiadosti potvrdenie športového klubu alebo oddielu o účasti žiaka na sústrední alebo súťaži.

15. Príčinu neprítomnosti žiaka v škole jeho zákonný zástupca povinný oznámiť triednemu/ej učiteľovi/ke bez zbytočného odkladu do 24 hodín, čo môže aj telefonicky, prostredníctvom e-mailu.

16. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnuté niektoré z výchovných opatrení. Pri počte viac ako 15 neospravedlnených hodín je škola povinná oznámiť zákonných zástupcov žiaka na MÚ, ktorý vypláca rodinné prídavky a požiada o spoluprácu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

17. Vyučovacie hodiny, na ktoré žiak neprinesie lekárske alebo rodičovské ospravedlnenie do dvoch dní od nástupu na vyučovanie sa evidujú ako neospravedlnené. Tiež sa zapisujú do triednej knihy neskoré príchody žiaka na prvú vyučovaciu hodinu. Minúty oneskorenia sa k štvrťroku spočítajú (45 min. = 1 vyuč. hodina) a zaevidujú sa ako ospravedlnené či neospravedlnené hodiny.

 

 

II. Povinnosti žiaka pri príchode do školy

 

1. Pre žiaka navštevujúceho ŠKD je školská budova otvorená od 6.30 hod. do 7.30 hod.

2. Žiak prichádza do školy v čase od 7.30 hod. do 7.55. Neskoré príchody žiaka sa zaznamenajú pri vchode do školy.

3. V šatni si žiak odloží vrchné oblečenie, prezúva sa do hygienicky vhodných prezuviek. Prezuvkami nemôže byť športová obuv, určená na hodiny telesnej výchovy, ani obuv s čiernou, podlahu znečisťujúcou podrážkou. Žiak je povinný prezúvať sa aj na popoludňajšie vyučovanie a záujmové útvary.

4. V triede si pripraví potrebné pomôcky na prvú vyučovaciu hodinu. Počas vyučovania je povinný udržiavať poriadok na lavici, v lavici a vo svojom okolí.

5. Ak má prvú hodinu v odbornej učebni alebo v telocvični počká na začiatok vyučovacej hodiny vo svojej kmeňovej triede.

6. Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede a aj u triedneho učiteľa.

 

 

III. Správanie žiaka na vyučovacích hodinách

 

1. Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza včas, učebnice, všetky školské potreby a pomôcky má pripravené na lavici podľa rozvrhu hodín. Na každej vyučovacej hodine má so sebou žiacku knižku.

2. V prípade, ak žiak opakovane bez závažnejších dôvodov nenosí pomôcky na vyučovanie, môže mu triedny učiteľ udeliť napomenutie alebo pokarhanie.

3. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiak sedí na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku a po vstupe učiteľa do triedy ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny ho zdraví postavením sa.

4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje a zapája sa do vyučovania, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje. Neotáča sa za spolužiakmi, nehojdá sa na stoličke.

5. Ak chce žiak odpovedať, alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

6. Triedu, učebňu alebo ihrisko môže žiak opustiť len s vedomím učiteľa/ky.

7. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, alebo nemá so sebou žiacku knižku, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny. Počas hodiny vyučujúci nemusí prijať jeho ospravedlnenie.

8. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť jeden týždeň a kratšie, prinesie ospravedlnenie od zákonného zástupcu v žiackej knižke. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako týždeň, musí vyučujúcemu predložiť potvrdenie od lekára. Na odporúčanie ošetrujúceho lekára požiada triedny/a učiteľ/ka riaditeľku školy o vydanie rozhodnutia o oslobodení z vyučovania predmetu na základe lekárskeho potvrdenia.

9. Žiak je povinný šetriť učebnice, školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a všetky školské priestory. Učebnice si na začiatku školského roka vloží do obalu, neničí ich, stará sa o ne. Poškodenie alebo strata učebníc a výška náhrady bude riešená podľa vyhlášky ministerstva školstva. Ostatné školské potreby udržiava v dobrom stave. Nepíše, nekreslí po laviciach a neničí ich.

10. Každý žiak má chrániť pred poškodením školské zariadenia. Prípadné úmyselné a z nedbanlivosti spôsobené škody je povinný uhradiť podľa rozsahu zavinenia zákonný zástupca nezodpovedného žiaka. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy.

 

 

IV. Správanie žiakov počas prestávok

 

1. Počas malých prestávok žiak neodôvodnene neopúšťa triedu a nezdržiava sa v priestoroch dverí do triedy. Prestávky sú určené na prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu, upratanie si lavice a svojho miesta, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny, prípadne zopakovanie si učiva. Na WC sa žiak zbytočne nezdržiava.

2. Cez prestávku chodia určení žiaci do kabinetov po pomôcky. Podľa potreby môžu cez prestávku vyhľadať triedneho učiteľa, výchovného poradcu, školského psychológa, kariérového poradcu. O dôvode svojho odchodu z chodby informujú dozor konajúceho učiteľa.

3. Ak majú žiaci vyučovanie v odbornej učebni, vezmú si potrebné veci a so zvonením sa disciplinovane presunú pred odbornú učebňu. Do odbornej učebne vstupujú žiaci spolu s vyučujúcim. Na hodiny telesnej výchovy sa žiaci presúvajú päť minút pred začatím vyučovacej hodiny. V šatniach sa správajú disciplinovane, oblečú sa do športového úboru a nastúpia na hodinu. 

4. Žiaci majú cez prestávku zakázané vykláňať sa z okien, vyhadzovať von papier a iné odpadky.

5. Veľkú prestávku žiaci trávia, ak to dovolia poveternostné podmienky, pod vedením dozor konajúcich vo vyhradených priestoroch v školskom areáli. Riadia sa pokynmi dozor konajúcich, správajú sa disciplinovane, neohrozujú svoje zdravie a zdravie iných, neničia školský majetok, nedevastujú školský areál.

6. Na multifunkčnom ihrisku našej školy si môžu žiaci počas veľkej prestávky zahrať loptové hry. Nevyhnutné je však pri týchto činnostiach dodržiavať zásady správania sa podľa školského poriadku. Tiež dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov. Na ihrisko smú vstupovať len žiaci, ktorí hrajú a nesmú na ňom posedávať či postávať ostatní, teda nehrajúci žiaci. Samotní hráči musia byť obutí v pevnej športovej obuvi. Je zakázané hrať v prezuvkách. Hráči nesmú byť ani bosí. Pri každej činnosti počas prestávok žiaci musia rešpektovať pokyny dozorkonajúcich učiteľov. Ak žiaci porušia tieto zásady bezpečných športových aktivít na multifunkčnom ihrisku, môže vzniknúť úraz, za ktorý škola nezodpovedá. Po prvom zvonení, pred koncom veľkej prestávky, sa hrajúci žiaci opäť prezujú a to tak, aby načas stihli ďalšie vyučovanie.

7. Pri zlom počasí žiaci zostávajú v školskej budove, pričom na pobyt cez veľkú prestávku sa využívajú príslušné chodby.

8. Žiak má vždy, aj cez prestávku, vystupovať voči dospelým slušne (voči pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom), ako aj voči spolužiakom.

9. Je prísne zakázané  ubližovať ohrozovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom. Je zakázané používať psychické a fyzické násilie voči žiakom (šikanovanie). Cez prestávky je zakázané vybavovať si vzájomné osobné nezhody a opustiť priestory chodby svojej kmeňovej triedy.

10. Počas vyučovania žiaci nesmú vychádzať zo školskej budovy s cieľom stretávať sa s priateľmi, nakupovať v obchode a pod.

11. Je zakázané objednávať si počas vyučovania či počas prestávok jedlo a pitie formou donáškovej služby.

 

 

V. Odchod žiakov zo školy

 

1. Pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upravené podľa pokynov učiteľa.

2. Po ukončení vyučovania upraví triedu, predovšetkým priestor na odkladanie vecí v školskej lavici a okolie svojej lavice. Vyloží stoličku, vezme si svoje veci a organizovane, podľa pokynov učiteľa, sa presunie do šatne, kde sa prezuje, oblečie sa a opúšťa školskú budovu.

3. Po skončení vyučovania idú žiaci domov. Ku skrinkám v suteréne odchádzajú v sprievode učiteľa. Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy a pred vchodom do školskej budovy nie je dovolené. Žiaci, ktorí pokračujú siedmou vyučovacou hodinou, čakajú na ňu pred budovou školy.

4. Žiak stravujúci sa v školskej jedálni sa disciplinovane presunie do školskej jedálne. Nepredbieha sa a disciplinovane čaká na vydanie stravy. Počas obeda dodržiava zásady kultúrneho stolovania. Po skončení jedenia odnesie použitý riad a príbor na jedálenský pult. Do školskej jedálne vstupujú len tí žiaci, ktorí sa tu stravujú. Po naobedovaní sa žiak oblečie a odchádza domov.

5. Z ŠKD môže žiak odísť, mimo času uvedeného na zápisnom lístku, len na písomné vyžiadanie zákonného zástupcu.

6. Zo školskej akcie organizovanej mimo školskej budovy môžu žiaci ísť len v sprievode učiteľa/ky a to na miesto, z ktorého pôvodne s učiteľom/kou vyšli. Inak len v sprievode rodiča, alebo dospelej osoby, rodičom poverenej na základe vyplneného tlačiva o uvoľnení z vyučovania.

 

 

VI. Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

 

1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.

2. Žiakom sú zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé (napr. fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie škodlivých látok). V priestoroch školy a v jej areáli je zakázané prechovávať, užívať či ponúkať akékoľvek návykové a omamné látky. Porušenie tohto zákazu bude klasifikované ako závažné porušenie školského poriadku s následným represívnym opatrením.

3. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. Ostatní vyučujúci v triede ich oboznámia s bezpečnostnými predpismi na prvej vyučovacej hodine. V prípadoch zvýšenej možnosti ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti ochrany a zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.

4. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.

5. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci, určený ako zdravotník, žiakovi prvú pomoc. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje rodičov žiaka. Žiak ide na ošetrenie buď s pedagogickým zamestnancom školy alebo so zákonným zástupcom žiaka. Každý úraz zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, do Zápisu o vzniku úrazu.

6. Za bezpečnosť žiaka zodpovedá na vyučovaní vyučujúci v triede. Pred vyučovaním, cez prestávku, po vyučovaní, na školskej vychádzke, na exkurzii a pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri výchovných akciách organizovaných školou a výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD a pri školskom stravovaní zodpovedajú za bezpečnosť žiakov učitelia konajúci dozor. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať učiteľov konajúcich dozor.

7. Pri školskom výlete a exkurzii mimo sídla školy vykonáva dozor do počtu 25 žiakov jeden pedagogický zamestnanec, ak je počet viac ako 25 žiakov, je okrem pedagogického zamestnanca zabezpečená účasť ďalšej plnoletej osoby.

8. Kúpanie sa povoľuje na vopred overenom a vyhradenom mieste po skupinách s najvyšším počtom 10 žiakov pod dozorom pedagogického zamestnanca.

9. Osobitne sú žiaci povinní dodržiavať bezpečnostné pokyny a pokyny na ochranu zdravia na lyžiarskych výcvikoch a v školách v prírode.

10. Z bezpečnostných dôvodov nie je žiakom dovolené vstupovať do školy, pohybovať sa v priestoroch školy či využívať na presun do a z školskej jedálne skateboard, longboard, kolobežku, kolieskové korčule.

11. V zimnom období nie je dovolené hádzať snehové gule do oblokov a dvier školských budov. Nie je dovolené guľovať sa navzájom ani kĺzať sa na chodníkoch v areáli školy a pred školou.

12. Nosenie alkoholických a energetických nápojov do školy a ich požívanie počas vyučovania, prestávok i na podujatiach organizovaných školou je zakázané. Nosenie a požívanie sladených nápojov a nápojov obsahujúcich kofeín sa zo zdravotného hľadiska počas vyučovania, prestávok i na podujatiach organizovaných školou neodporúča.

VII. Iné povinnosti žiaka

 

1. Všetky písomnosti a potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa.

2. Ak žiak zistí stratu svojej veci, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.

3. Povinnosti týždenníkov:

Sú dvaja a vymenuje ich triedny učiteľ. Ich povinnosti sú:

- cez prestávku, po každej vyučovacej hodine, zotrú tabuľu, pripravia kriedy a iné potreby na vyučovanie,

- na začiatku hodiny hlásia neprítomných žiakov,

- počas vyučovania podľa potreby zotierajú tabuľu a pomáhajú učiteľovi,

- cez prestávku vyvetrajú triedu, podľa potreby polievajú kvety,

- pri delení triedy na skupiny odnesie (jeden z týždenníkov) na pokyn vyučujúceho triednu knihu do učebne, v ktorej sa vyučuje druhá skupina a ihneď sa vráti do triedy. Triednu knihu môže odniesť aj spoľahlivý žiak, ktorého určí vyučujúci (len jeden žiak),

- po skončení vyučovania zotierajú tabuľu, uložia kriedu, špongiu a ostatné pomôcky, zatvoria okná a skontrolujú čistotu v triede,

- nahlásia triednemu učiteľovi poškodenie triedneho inventára,

- po 5 minútach neprítomnosti učiteľa/ky na vyučovacej hodine oznámia túto skutočnosť v kancelárii vedenia školy.

 

 

VIII. Správanie žiakov mimo školy

 

1. Žiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní či prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania, mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe.

2. Pri stretnutí učiteľov a ostatných zamestnancov školy vždy pozdraví.

3. Je pozorný a zdvorilý k starším ľuďom.

4. Aj mimo školy chráni svoje zdravie a zdravie iných. Dbá na bezpečnosť, dodržuje predpisy pre chodcov.

5. Chráni verejný majetok a nepoškodzuje ho. Ak žiak zničil časť školskej budovy rôznymi nápismi, nátermi alebo urážlivými výrokmi na adresu vyučujúcich a iných osôb, je povinný toto odstrániť. Voči žiakovi bude vyvodené prísne výchovné opatrenie.

 

 

IX. Opatrenia zamerané na zabezpečenie prevencie a zabránenie šikanovania medzi žiakmi školy

 

Opatrenia zamerané na zabezpečenie prevencie a zabránenie šikanovania medzi žiakmi školy sú rozpracované v Smernici riaditeľky školy k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, 917 01 Trnava (príloha k ŠP).

 

 

 

 

 

 

 

Článok 4

Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka

 

 

I. Práva zákonného zástupcu

 

1. Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 (školský zákon), zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

2. Zákonný zástupca žiaka má právo:

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta

b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa na základe žiadosti a po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

 

 

II. Povinnosti zákonného zástupcu

 

1.  Zákonný zástupca  žiaka  je povinný:

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských

povinností,

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

2. Zákonný zástupca dieťaťa  je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa  § 23 zákona č. 245/2008.

3. Dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom článok 3, body 12, 13, 14. Zákonný zástupca ospravedlní svoje dieťa z jednej alebo viac vyučovacích hodín (prípadne 1 – 3 dni) zápisom v žiackej knižke, ktorú žiak predloží triednemu učiteľovi. Žiak je povinný sa vrátiť a pokračovať vo vyučovaní. Rodič môže ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa bez lekárskeho potvrdenia najviac 5x za polrok školského roku.

4.  Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole,  jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti podľa školského poriadku článok 3 bod 15. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti  žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach.

5. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca v odôvodnených prípadoch. Škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak a jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.

6. Zákonný zástupca je povinný dodržiavať pokyny k prevencii zavšivenia v detských kolektívoch vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave (v súlade s § 12 zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

 

III. Pohyb rodičov a žiakov po škole

 

1. Ráno:

Rodičia sprevádzajú žiakov len po vchod do budovy. Rodičia prvákov môžu sprevádzať svoje deti do budovy maximálne do konca septembra. Rodičia v žiadnom prípade nevstupujú do tried počas vyučovania.

2. Dopoludnia:

Žiaci 2. stupňa odchádzajú počas vyučovania s vyplneným tlačivom Uvoľnenie z vyučovania (nájdu na web stránke) ku vchodu, kde ich čaká rodič. Žiaci 1. stupňa odchádzajú počas vyučovania s vyplneným tlačivom Uvoľnenie z vyučovania (nájdu na web stránke) ku vchodu, kde ich čaká rodič alebo v sprievode zákonného zástupcu žiaka.

3. Popoludní:

Žiakov prvého ročníka vyvedú učitelia po vyučovaní pred budovu školy. Všetci žiaci odchádzajú do školskej jedálne s taškami, nevracajú sa do školy, len na popoludňajšie vyučovanie. O 16.00 sa zatvára hlavný vchod a vstup do budovy je možný len cez bočný vchod v južnom trakte. Platí zákaz vstupu do školy s kočíkmi, s bicyklami, so zvieratami, na korčuliach, na skateboardoch či longboardoch. Mlieko a výrobky z automatov si žiaci môžu vybrať pred vyučovaním.

 

 

Článok 5 

Hodnotenie a klasifikácia správania

 

 

I. Kritériá hodnotenia správania žiakov

 

Riaditeľka Základnej školy, Ulica J. Bottu 27, Trnava po prerokovaní v pedagogickej rade a podľa článku 3 Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ  č. 22/2011 vydáva záväzné kritériá pre návrh na udelenie výchovných opatrení. Žiaci budú s kritériami oboznámení na úvodných hodinách, rodičia na plenárnych schôdzach. Pochvaly, ocenenia i výchovné opatrenia sa zaznamenávajú žiakovi do triedneho výkazu.

 

 

II. Pochvaly a ocenenia

 

Pochvala od triedneho učiteľa

 • vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia na ZŠ
 • vzorná dochádzka do školy (nulová absencia)
 • reprezentácia školy v súťažiach (obvodné/okresné kolo)

 

Pochvala od riaditeľa školy

 • reprezentácia školy v súťažiach (krajské a vyššie kolo)
 • viacnásobná úspešná reprezentácie školy v obvodných/okresných kolách

 

Pochvala od riaditeľa školy s vecnou odmenou

 • popredné umiestnenie v súťažiach v krajských a celoštátnych kolách
 • výborné vzdelávacie výsledky v priebehu celého štúdia na ZŠ
 • významný spoločenský čin (záchrana života, pomoc starým ľuďom, a pod.)

 

 

III. Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov

 

Napomenutie od triedneho učiteľa

2 zápisy

 • za prejavy verbálnej agresivity (prezývanie, verbálne ponižovanie spolužiaka, vulgárne vyjadrovanie)
 • za prejavy agresivity s možnosťou fyzického ublíženia (sácanie, podkladanie nôh, a pod.)

3 zápisy

 • nosenie vecí do školy, ktoré rozptyľujú pozornosť žiakov
 • za nerešpektovanie pokynov vyučujúceho, triedneho, dozorokonajúceho učiteľa a za nerešpektovanie akýchkoľvek pokynov uvedených v školskom poriadku

4 zápisy

 • za neplnenie týždenníckych povinností
 • nepripravenosť na vyučovanie, zabúdanie pomôcok, žiackej knižky, prezuviek

 

Pokarhanie od triedneho učiteľa 

     - neospravedlnená absencia 1 - 2 hodiny

1 zápis  

 • za prvú drobnú krádež (písacie potreby, školské pomôcky...)
 • nosenie vecí do školy, ktoré ohrozujú bezpečnosť žiakov
 • preukázateľné podvádzanie, respektíve klamstvo žiaka
 • úmyselné znečisťovanie školských priestorov
 • poškodenie školského majetku

2 zápisy

- za opakované prejavy verbálnej a fyzickej agresivity

 4 zápisy

    - za nerešpektovanie pokynov vyučujúceho, triedneho, dozorkonajúceho učiteľa a za nerešpektova-

      nie akýchkoľvek pokynov uvedených v školskom poriadku

    - za opakované nosenie vecí, ktoré rozptyľujú pozornosť žiaka

    - odmietanie pracovať na vyučovacej hodine

    - nepripravenosť na vyučovanie, zabúdanie pomôcok, žiackej knižky, prezuviek

                                                                                                      

Pokarhanie od riaditeľa školy

 • neospravedlnená absencia 3 – 5 hodín
 • ak žiak nenahradí stratu alebo zničenie učebnice

1 zápis

 • úmyselné poškodenie školského majetku
 • hazardné hry
 • prepísanie známky v žiackej knižke
 • bezdôvodné resp. nedovolené opustenie školy počas vyučovania
 • za odcudzenie, poškodenie cudzieho majetku

4 zápisy

 • za opakované prejavy verbálnej a fyzickej agresivity

6 zápisov

 • nosenie vecí, ktoré rozptyľujú pozornosť žiakov

8 zápisov

 • nerešpektovanie pokynov vyučujúceho, triedneho, dozorkonajúceho učiteľa a za nerešpektovanie akýchkoľvek pokynov uvedených v školskom poriadku

 

Návrhy na posudzovanie správania v štvrťroku:

Ak sa žiak dopúšťa opakovane menej závažných priestupkov podľa uvedených kritérií, udelí sa mu jedno z uvedených výchovných opatrení. Ak sa správanie žiaka zlepší, žiak sa na konci klasifikačného obdobia neklasifikuje zníženou známkou zo správania. Ak sa žiak dopustí závažného priestupku výchovné opatrenie sa uloží bezprostredne po ňom. Na konci klasifikačného obdobia  prichádza do úvahy aj znížená známka zo správania. Tu nejde o dva tresty, lebo hodnotenie správania na vysvedčení je hodnotením za celé klasifikačné obdobie.

S výchovným opatrením bude písomne oboznámený zákonný zástupca žiaka a doklad o ňom bude založený do triedneho výkazu. 

 

 

IV. Klasifikácia a hodnotenie správania na konci klasifikačného obdobia

 

Okrem vyššie uvedených výchovných opatrení môžu byť žiaci klasifikovaní zníženou známkou zo správania.

 

Druhý stupeň

 • za prvé úmyselné fyzické ublíženie na zdraví
 • za týranie zvierat
 • za šikanovanie žiakov
 • prvé falšovanie dokladov, ospravedlnení, prepisovanie a dopisovanie známok
 • za zámerné poškodenie školského a cudzieho majetku
 • za požívanie alkoholických nápojov a fajčenie
 • za krádež cenných vecí a peňazí
 • za verbálne napadnutie učiteľa
 • za 10 zápisov nerešpektovania pokynov učiteľa, nosenie vecí do školy, ktoré rozptyľujú pozornosť žiakov a za nerešpektovanie akýchkoľvek pokynov uvedených v školskom poriadku
 • za neospravedlnenú absenciu v rozsahu 6 15 hodín
 • zneužitie mobilného telefónu v škole na fotografovanie, natáčanie videí spolužiakov či učiteľov, prípadne zverejňovanie videí a fotografií na sociálnych sieťach bez vedomia a súhlasu dotknutej osoby

 

 

Tretí stupeň

 • za viac ako 10 zápisov za nosenie vecí do školy, ktoré ohrozujú bezpečnosť spolužiakov
 • za 13 zápisov za nerešpektovanie akýchkoľvek pokynov uvedených v školskom poriadku
 • za opakované odcudzenie cudzieho majetku, školského majetku a opakované poškodzovanie školského majetku
 • ťažké fyzické ublíženie na zdraví vyžadujúce lekárske ošetrenie
 • opakované falšovanie úradných dokladov
 • požívanie, distribúcia (ponúkanie) návykových látok (drogy, alkohol, fajčenie)
 • opakované slovné alebo prvé fyzické napadnutie učiteľa
 • neospravedlnená absencia v rozsahu  16 – 50 hodín
 • opakované šikanovanie žiakov
 • opakované zneužitie mobilného telefónu v škole na fotografovanie, natáčanie videí spolužiakov či učiteľov, prípadne zverejňovanie videí a fotografií na sociálnych sieťach bez vedomia a súhlasu dotknutej osoby

 

Štvrtý stupeň

 • za neospravedlnenú absenciu nad 50 hodín
 • opakované slovné alebo fyzické napadnutie učiteľa
 • distribúcia a opakované požitie návykových látok
 • dokázané krádeže v škole mimoriadneho rozsahu (vlámanie a lúpež)
 • šírenie poplašných správ
 • hromadné ohrozenie
 • opakované ťažké ublíženie na zdraví s lekárskym ošetrením

 

Skutočnosť, že je žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania, je potrebné zákonnému zástupcovi žiaka oznámiť písomne ihneď.

 

Dochádzka žiakov – preskúšanie

 

Ak žiak vymešká počas polroka viac ako 50 % z vyučovacích hodín daného predmetu, na návrh vyučujúceho bude z predmetu preskúšaný komisionálne.

 

 

 

 

 

Tento školský poriadok nadobúda účinnosť po prerokovaní v Pedagogickej rade ZŠ s MŠ, Ulica Jána Bottu 27, Trnava 1. 9. 2018.

 

 


 

 

Smernica__skoly_k_prevencii_a_rieseniu_sikanovania_ziakov-1.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Ulica Jána Bottu 27, Trnava
  Ulica Jána Bottu 27, Trnava
 • +4210335353950, 033/3236 850 - sekretariát,

  033/3236 851 - riaditeľ,mobil 0915/885 684
  033/3236 852 - zástupcovia,
  školský psychológ -033/3236853

  školská jedáleň pri Gymnáziu - 5521206 -207

Fotogaléria