Navigácia

ŠkVP

Revízia 2013

Revízia Školského vzdelávacieho programu  k 1.9.2013

 

Revízia školského vzdelávacieho programu na školský rok 2013/14 zahŕňa    dotácie hodín povinných a voliteľných predmetov v rámci ISCED 1 A ISCED 2.

 

IV. Školský učebný plán

 

1. Rámcové učebné plány – trieda so všeobecným zameraním

 

ISCED 1, ISCED 2:

Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským

 

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a  literatúra

9

 

8

 

8

 

8

 

 5

5

 

5

 

5

5+1

26+7

23+3

 

prvý cudzí jazyk

 

 

3

3

 

4

 

3

 

3

3

3

6+0

15+1

 

druhý cudzí jazyk

 

 

 

 

0

 

 

0/1

 

2

 

2

 

  4+1

 

 

Angličtina hrou

1

1

 

 

 

 

 

 

 

0+2

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

Príroda a spoločnosť

 

prírodoveda

1

 

1

2

 

2

 

0

0

0

0

0

3+3

 

vlastiveda

 

1

1

2

 

0

0

0

0

0

3+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a príroda

fyzika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

2

 

 

1

 

 

2

 

1

 

 

5+1

 

chémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

 

 

2

 

 

4+1

 

biológia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

1

 

 

 

5+4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a spoločnosť

dejepis

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

2

 

 

1

 

 

2

 

6+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geografia

 

 

 

 

2

 

2

 

1

 

2

2

 

5+4

 

občianska náuka

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

4+0

 

 

Človek a hodnoty 

etická výchova /náboženská výchova 

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

4+0

4+1

 

 

 

Matematika  a práca s informáciami

matematika

 

5

 

 

5

 

 

4

 

 

4

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5+1

 

14+4

19+7

 

informatika

 

 

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

 

1

 

1/0

 

1

 

 

1

 

 

  3+0

2+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a  svet práce

pracovné vyučovanie

 

 

 

 

 

1

1

1

0

0

 

 

 

1+0

0+2

svet práce 

 

 

 

 

0

0

1

 

0

1

technika

 

 

 

 

0

0

 

1

1

1+1

 

 

 

 

 

5.r

6.r

7.r

8.r

9.r

 

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

 

2

 

2

 

2

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

2

 

0

 

0

4+3

3+1

hudobná výchova

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

0

 

0

4+0

3+0

výchova umením

 

 

 

 

0

0

0

1

 

 

 

1+0

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

8+0

10+0

 

Mladý záchranár

 

 

 

 

0

0

0

0

0

 

 

 

Spolu povinná časť

 

 17

 18

 20

 21

21

23

24

24

24

76+116

Voliteľné hodiny

 

 

 5

 

 

5

 

 5

 

 5

 

6

 

6

 

6

 

 

6

 

6

 

 20+ 30

Spolu : povinná  časť + voliteľné hodiny

 

22 

 

23 

 

 25

 26

27

 

29

30

 

30

30

146

 

 

 

Poznámky:

1) V 1. ročníku  zavádzame na podporu jazykov 1 hodinu anglického jazyka vyučovaného hravou formou s dotáciou 1 hodina.

2) Cudzie jazyky sa vyučujú anglický, nemecký ,  francúzsky. Druhý cudzí jazyk sa posilňuje dotáciou 1 hodiny od 6. ročníka v triedach s rozšíreným vyučovaním jazykov.

 

3) V 7. ročníku budeme podľa nových   úprav rámcových učebných plánov vyučovať predmet svet práce v dotácii 1 hodina a predmet technika v 8. ročníku v dotácii 1 hodina tak, aby bol naplnený obsahový a výkonový štandard z oboch predmetov.

Z dôvodu zapojenia sa do projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností sa v jednej triede siedmeho ročníka zavádza predmet technika, v 5. a 6. ročníku predmet pracovné vyučovanie a v deviatom ročníku technika , všetko v dotácii 1 vyučovacia hodina v rámci disponibilných hodín.

6) Predmet informatická výchova a informatika sa triedy delia na skupiny tak, aby každý žiak pracoval pri jednom počítači. V predmete informatika sa navršuje počet hodín na 1 celú vyučovaciu hodinu v 5. 6.7. 8. a 9. ročníku. V triedach s rozšíreným vyučovaním jazykov v5., 8. A 9. Ročníku.

 

2. Rámcové učebné plány – trieda so zameraním na cudzie jazyky

 

ISCED 1, ISCED 2:

Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským

 

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a  literatúra

9

8

 

8

 

 

8

 5

 

5

 

5

 

5

5+1

23+2

 

prvý cudzí jazyk

 

 

 

3

3

4

 

3

 

 

3

 

3

 

3

 

6+0    15+1

 

druhý cudzí jazyk

0

0

0

0

0

2

2

2

2

  4 +4

 

Angličtina/angličtina hrou

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Príroda a spoločnosť

 

prírodoveda

1

1

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

vlastiveda

 

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a príroda

fyzika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

2

 

 

1

 

 

2

 

1

 

 

5 +1

chémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

2

 

 

4+1

biológia

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

1

 

 

5+2,5

 

 

 

Človek a spoločnosť

dejepis

 

 

 

 

 

1

2

 

2

 

1

 

2

6 +4

geografia

 

 

 

 

2

 

2

 

1

 

2

 

2

 

5 +4

občianska náuka

 

 

 

 

 

1

1

1

1

0,5

4+0,5

 

 

Človek a hodnoty 

etická výchova /náboženská výchova 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4+1

 

 

Matematika  a práca s informáciami

matematika

 

5

 

 

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

 

5

 

5

 

5

 

 

5+1

 

 

19+5

informatika

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

2,5+1,5

Cvičenia z matematiky

 

 

 

 

0

0

0

0

1

0+1

 

 

Človek a  svet práce

pracovné vyučovanie

 

 

 

1

0

0

0

0

 

0

 

0

svet práce 

 

 

 

 

0

0

1

 

 

1

technika

 

 

 

 

0

0

 

1

1

1+1

 

 

 

 

 

5.r

6.r

7.r

8.r

9.r

 

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

 

2

 

2

 

2

 

1

 

 

2

 

1

 

1

 

0

 

0

 

3

hudobná výchova

1

1

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

 

3

výchova hrou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výchova umením

 

 

 

 

0

0

0

1

 

 

1+0,5

 

 

 

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

 

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

8

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu povinná časť

 

 

 

 

 

21

23

24

24

24

115

Školský vzdelávací program

Voliteľné hodiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

6

 

6

 

 

6

 

6

 

  31

Spolu : povinná  časť + voliteľné hodiny

 

22

23

25

26

27

 

29

30

 

30

30

146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Ulica Jána Bottu 27, Trnava
  Ulica Jána Bottu 27, Trnava
 • +4210335353950, 033/3236 850 - sekretariát,

  033/3236 851 - riaditeľ,mobil 0915/885 684
  033/3236 852 - zástupcovia,
  školský psychológ -033/3236853

  školská jedáleň pri Gymnáziu - 5521206 -207

Fotogaléria