Navigácia

MLADÝ EKOFARMÁR ZŠ odborne o projekte Aktivity v rámci projektu Súťaže v rámci projektu -Škola mojej profesie Súťaže v rámci projektu - Stavebníctvo Súťaže v rámci projektu -Škola mojej profesie ZENIT MLADÝ MECHATRONIK Graf účasti pilotných ZŠ - Trnavský kraj ZOČ - Základoškolská odborná činnosť

ZŠ ODBORNE

MLADÝ EKOFARMÁR

Domáca súťaž č. 3 – Mladý ekofarmár
„Kategória: biológia a chémia v poľnohospodárstve a potravinárstve" pre žiakov ZŠ
Súťažné propozície

 

Zameranie: podpora vedomostí v agropodnikaní, životnom prostredí, veterinárnom zdravotníctve a hygiene a ďalšími odbormi súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou.  

Časti súťaže:

Súťaž sa skladá z teoretickej časti a praktickej časti:

 

1.   vedomostný test,

2.   degustácia mlieka a mliečnych výrobkov,

3.   laboratórne skúšky surového kravského mlieka,

4.   určiť chránené rastliny, živočíchy podľa vzorkovníka,

5.   chovateľsky významné cicavce, chovateľsky významné vtáky, včely


Kategória: zmiešané dvojčlenné tímy (žiak základnej školy, žiak strednej školy). 

Cieľová skupina: žiaci 7. a 8. ročníka ZŠ a žiaci SOŠ zapájajúci sa pravidelne do súťaže Mladý ekofarmár. 

Súťažné zadania: Obsah súťažných zadaní bude vychádzať zo štandardov predmetov biológia a chémia v štátnych vzdelávacích programoch pre ZŠ. Spoločné tímové úlohy budú spracované s ohľadom na dosiahnuté vedomosti cieľovej skupiny žiakov ZŠ, určené pre žiakov 7. a 8. ročníka ZŠ.

 

Úlohy budú pozostávať z teoretickej a praktickej časti:

A/ Teoretická časť:

Písomný test bude pozostávať z 10 otázok, pri ktorých je treba vybrať zo 4 ponúkaných možností tú správnu a zakrúžkovať ju. Test dostanú žiaci na mieste súťaže. V tejto časti súťaže bude pracovať len žiak ZŠ sám. Žiaci budú vypracovávať test na PC v programe Hot Potatoes - verzia testu JQiz.

Pomôcky: test, písacie potreby

Hodnotenie: každá úloha je hodnotená 1 bodom.

Maximálny počet bodov: 10

B/ Praktická časť:

Praktická časť pozostáva zo 4 úloh a hodnotí sa podľa nasledovných kritérií:

1. Degustácia mlieka a mliečnych výrobkov:

Žiaci ZŠ a SOŠ budú v tejto úlohe pracovať spoločne.

Cieľ úlohy: úlohou je podľa vône, vzhľadu, farby a chuti rozlíšiť vzorky podľa tučnosti a prideliť im zodpovedajúcu značku. Skúmané vzorky: 5 ks vzoriek čerstvého pasterizovaného mlieka a smotán s rôznou tučnosťou. Skratky výrobkov na zápis do tlačiva. (Tabuľka 1 – názov a skratka výrobku).

 

V školskom roku 2014/15 sa  umiestnila  v 2. ročníku súťaže  na 2. mieste VERONIKA MITICKÁ.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Ulica Jána Bottu 27, Trnava
  Ulica Jána Bottu 27, Trnava
 • +4210335353950, 033/3236 850 - sekretariát,

  033/3236 851 - riaditeľ,mobil 0915/885 684
  033/3236 852 - zástupcovia,
  školský psychológ -033/3236853

  školská jedáleň pri Gymnáziu - 5521206 -207

Fotogaléria