Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PhDr. Danka Gašparíková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 79
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Katarína Bajtošová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 89
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Peter Jakubík Finančná gramotnosť do škôl 10 98
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Soňa Lipovská Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
Použiti digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Práca v digitálnom svete 15
Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15
Mgr. Kamila Mištinová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 104
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 25
Mária Šišková Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10 119
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 0
Kreslíme na počítači v materskej škole 6
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7
Práca v digitálnom svete 15
Kreatívne techniky vo výučbe 6
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Prvá atestácia -30
Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot 7
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Obsahová reforma v meterskej škole 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
PaedDr. Beáta Bojanovová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 69
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní 10
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Sociálny dialóg, rodová rovnosť a parnerstvo v Európe a vo svete 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Mgr. Jana Čavojská Finančná gramotnosť 0 25
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vbyučovacom procese 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 0
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 0
Mgr. Róberta Dadová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Martina Eaton Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 54
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Dušan Guček Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 78
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Gabriela Hakáčová Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 0 44
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 0
Finančná gramotnosť do škôl 10
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 4
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 0
PaedDr. Radoslava Hlušková Rigorózna skúška - študijný odbor telesná výchova 60 75
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Eva Hodulíková Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ 169 169
Mgr. Janka Hrčková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 94
Finančná gramotnosť do škôl 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Mgr. Jana ChmurováPhD. Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 60
Digitalizácia učebných materiálov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Ing. Eleonóra Ježová Špecifiká prístupu katolíckeho učiteľa v edukácii 15 61
Bioetika vo vyučovaní predmetu katolícke náboženstvo 19
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Metódy čítania Biblie s porozumením 12
Mgr. Elizabeth Kabátová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 55
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 0
Finančná gramotnosť do škôl 10
Finančná gramotnosť do škôl 0
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 0
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Ivan Kalužák Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 83
Finančná gramotnosť do škôl 10
Využívanie relaxačných,dychových,telesných a koncentračných cvičení v edukačno procese a mimoškolských aktivitách žiakov 13
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15
Mgr. Lenka Kloknerová Finančná gramotnosť do škôl 10 79
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Martina Knažíková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 179
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka 60
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Základná obsluha počítača 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvíjanie kľúčových kompetencií prostredníctvom interaktívneho vyučovania - pokročilí 10
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Baltík - programovanie na základnej škole( úroveň začiatočník 14
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
PaedDr. Dagmar Kolevová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 95
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Daniela Kollárová Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe 10 90
Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní 10
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Mgr. Renáta Kosmálová Využívanie relaxačných,dychových,telesných a koncentračných cvičení v edukačno procese a mimoškolských aktivitách žiakov 13 13
Mgr. Martina Kovačičová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 79
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Mária Lajdová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 95
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Zuzana Matúšová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 67
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tenis v základnom učive telesnej výchovy na prvom stupni 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Mária Mikušová Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 73
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Geštaltpedagogika a poradenstvo - integratívna pedagogika v predmete náboženstvo/náboženská výchova 25
Metódy čítania Biblie s porozumením 12
Mgr. Lucia Molnárová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 184
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ 169
Mgr. Martina Molnárová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 79
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Finančná gramotnosť do škôl 10
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Zuzana Moncmanová Finančná gramotnosť do škôl 10 129
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačno procese 15
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Power Point v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Silvia Odkladalová Aplikácia aktivít v jednotlivých oblastiach výchovy vo voľnom čase 8 64
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Pedagogická diagnnostika 6
Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
Mgr. Adriana Palkovičová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 60
Finančná gramotnosť do škôl 10
Power Point v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 5
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Mária Popovičová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 70
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15
Bc.Zuzana Prokayová Využívanie relaxačných,dychových,telesných a koncentračných cvičení v edukačno procese a mimoškolských aktivitách žiakov 13 13
Mgr. Kristína Rajmanová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 30
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Bc.Eva Resutíková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 38
Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
Pedagogická diagnnostika 6
Mgr. Beáta Rybářová Aplikácia aktivít v jednotlivých oblastiach výchovy vo voľnom čase 8 108
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Pedagogická diagnnostika 6
Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
Základy komunikácie s deťmi a žiakmi s poruchami sluchu 11
Využitie zážitkových programov vo voľnočasových aktivitách 11
Žaneta Skubáková Zvládnutie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 67
Aplikácia aktivít v jednotlivých oblastiach výchovy vo voľnom čase 8
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Využívanie relaxačných,dychových,telesných a koncentračných cvičení v edukačno procese a mimoškolských aktivitách žiakov 13
Problematika šikanovania v školskom prostredí 10
Mgr. Daniela Stračárová Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní 10 110
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Finančná gramotnosť do škôl 10
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Power Point v edukačnom procese 15
Mgr. Alexandra Šurinová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 36
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP 6
Mgr. Radoslava Turan Riganová Power Point v edukačnom procese 15 60
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Monika Vaculková Nové typy a podnety pre výučbu nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ 8 202
Finančná gramotnosť do škôl 10
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ 169
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Andrea Vadovičová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 15
Mgr. Martin Valo Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 51
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Mgr. Slavomíra Vidličková Rozširujúce štúdium - slovenský jazyk 60 85
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 0
Finančná gramotnosť do škôl 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 0
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Miloslava Viskupičová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 123
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Power Point v edukačnom procese 15
Zuzana Žáková Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15 67
Využívanie relaxačných,dychových,telesných a koncentračných cvičení v edukačno procese a mimoškolských aktivitách žiakov 13
Problematika šikanovania v školskom prostredí 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Aplikácia aktivít v jednotlivých oblastiach výchovy vo voľnom čase 8
Zvládnutie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Viera Barnáková Práca v digitálnom svete 15 66
Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra - časť výtvarná výchova 6
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15
Jarmila Bohunická Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15 61
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktívít 8
Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Jana Horváthová Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12 99
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25
Digitálne technológie v materskej škole (úrovň začiatočník) 11
Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 6
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Práca v digitálnom svete 15
Martina Krupanská Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15 69
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania 8
Rozvíjanie predčiteteľskej gramotnosti v materskej škole 10
Kreslíme na počítači v materskej škole 6
Ivona Lépešová Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15 57
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Práca v digitálnom svete 15
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7
Prvá atestácia -30
Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot 7
Kreslíme na počítači v materskej škole 6
Digitálne technológie v materskej škole (úrovň začiatočník) 11
Jana Mildeová Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy 15 66
Lyžovanie v materskej škole 10
Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 6
Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra - časť výtvarná výchova 6
Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania 8
Práca v digitálnom svete 15
Kreslíme na počítači v materskej škole 6
Stanislava Patzeltová Práca v digitálnom svete 15 62
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy 15
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7
Ľubica Prievozníková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15
Práca v digitálnom svete 15
Narcisa Šamajová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15
Práca v digitálnom svete 15
Veronika Šegedová Práca v digitálnom svete 15 60
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15


© aScAgenda 2019.0.1167 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.05.2019

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Ulica Jána Bottu 27, Trnava
  Ulica Jána Bottu 27, Trnava
 • +4210335353950, 033/3236 850 - sekretariát,

  033/3236 851 - riaditeľ,mobil 0915/885 684
  033/3236 852 - zástupcovia,
  školský psychológ -033/3236853

  školská jedáleň pri Gymnáziu - 5521206 -207

Fotogaléria